Legislaţia sistemului de cercetare

 

 

pdfLegea privind liberul acces la informațiile de interes public - (Legea 544/2001)

 

pdfPrincipiile ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debiotr public - (Memorandumul Guvernului: Măsuri privind diseminarea pricipiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public)

 

 

Legislaţia generală a cercetării:

 

pdfStrategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 - (HG 929/2014)

pdfModificarea şi completarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020, aprobată prin HG 929/2014 - (HG 81/2017)

pdfLegea educaţiei naționale - (Legea 1/2011)

pdfOrdonanţa Guvernului 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică - (OG 57/2002)

pdfLegea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare - (Legea 319/2003)

pdfEvaluarea şi clasificarea în vederea certificării instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare - (HG 1062/2011)

pdfOrdonanța Guvernului 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică - (OG 41/2015)

pdfLegea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare - (Legea 206/2004)

 

 

 

Legislaţia aferentă Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării:

 

pdfOUG 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative
- (HG 212/2020)

pdfOrganizarea și funcționarea MCID - (HG 371/2021)

pdfRegulament de organizare și funcționare al MCID - (OM /2021)

 

 

 

Legislaţia aferentă UEFISCDI:

 

pdfRegulament de organizare și funcționare al UEFISCDI - (OM 5804/2016)

pdfOrdonanţa de Urgenţă a Guvernului 74/2010 de înfiinţare a UEFISCDI - (OUG 74/2010)

pdfOrdonanţa Guvernului 62/1999 de înfiinţare a UEFISCSU - (OG 62/1999)

 

 

 

Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare:

 

pdfHotărârea Guvernului nr. 8/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) - (HG 8/2018)

pdfModificarea şi completarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020, aprobată prin HG 929/2014 - (HG 81/2017)

pdfPlanul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III) - (HG 583/2015)

pdfStrategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020 (SN CDI 2020) - (HG 929/2014)

pdfModificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare - (HG 1244/2012)

pdfPlanul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2007 - 2014 (PNCDI II) - (HG 475/2007)

pdfStrategia naţională în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007 - 2013 - (HG 217/2007)

pdfNorme metodologice privind programele, proiectele și acțiunile cuprinse în PNCDI - (HG 1265/2004)

 

 

 

Granturi pentru tineri cercetători REGELE CAROL I:

 

pdfProgramul de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare "Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I" - (HG 403/2017)

 

 

 

Legislaţie secundară aferentă sistemului de cercetare:

 

pdfAprobarea Registrului Național al Experților pentru certificarea/expertizarea activității de cercetare-dezvoltare - Ordin MCI nr. 350 din 30 mai 2019 - (Ordinul 350/2019) - 05.06.2019 12:49

pdfDublarea plafoanelor pentru veniturile obținute din programe finanțate din fonduri publice - Hotărârea Guvernului nr. 751/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare - (HG 751/2017)

pdfScutirea de impozit pt tot personalul implicat în activități CDI - Legea 136/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Legea 136/2017)

pdfProcedura de aplicare a scutirii de impozit pentru personalul implicat în activități CDI - Ordinul comun MFP/2326/29 august 2017 – MCI/2855/29 august 2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (Ordinul comun MFP/2326 - MCI/2855 /2017)

pdfNormele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal - (Ordinul 1056-4435 /2016)

pdfMetodologia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare - (HG 576/2016)

pdfMetodologie-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior - (HG 457/2011)

pdfCategorii de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat - (HG 134/2011)

pdfLegea nr. 305/2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și pentru modificarea și completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice - (Legea 305/2009)

pdfRegulament-cadru de organizare și funcționare a INCD-urilor - (HG 637/2003)

pdfConstituirea, funcţionarea, evaluarea, acreditarea şi susţinerea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic - (HG 406/2003)

pdfProcedura cadru privind auditul tehnologic al unităților de cercetare-dezvoltare - (aprobată prin pdfOrdinul nr. 578/2019)

pdfProcedura cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora - (aprobată prin pdfOrdinul nr. 4242/12.05.2020)

pdfProcedura cadru privind recunoașterea rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în evidența contabilă a Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare - (aprobată prin pdfOrdinul nr. 4243/12.05.2020)

 

 

 

 

 

Legislaţia altor organisme din domeniul cercetării:

 

pdfLegea privind organizarea și funcționarea Academiei Române - (Legea 752/2001)

pdfStatutul Academiei Române

pdfLegea privind organizarea și funcționarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare - (Legea 45/2009 - Partea I, Partea II)

pdfLegea privind organizarea și funcționarea Academiei de Ştiinţe Medicale - (Legea 264/2004)

pdfStatutul Academiei de Ştiinţe Medicale - (Hotărârea ASM 1665/2004)

 

 

 

Regulamente şi componenţă Consilii Știinţifice

 

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)

 

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI)

 

Consiliul Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare (CNTTI)

 

Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)

 

 

 

Scheme de ajutor de stat

 

Regulamentul (CE) nr. 800/2008   ro en

Fonduri structurale - ordine pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat si de minimis

PN-CDI II    - State aid No N 542/2007

 

 

Legislaţie domeniul privat al statului

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii

 

Formularul P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii- versiune actualizată 08.01.2015

Modificat la: 2016-02-19 10:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție