Secţia de cercetare-dezvoltare în domeniul habitatului şi arhitecturii

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Urbanism, dezvoltare teritorială durabilă, observarea teritoriului, locuire

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator

Urbanproiect are ca obiect de activitate prestarea de servicii de drept public şi interes naţional, în principal activităţi de cercetare-dezvoltare de interes public în următoarele domenii:

1.        planificare urbană şi dezvoltare teritorială durabilă

2.        cooperare teritorială, mediu şi observarea teritoriului

3.        habitat şi arhitectură

Tip de servicii

Cercetări şi studii pe probleme specifice locuirii, dezvoltării urbane şi teritoriale durabile

Formare profesională, consultanţă şi asistenţă de specialitate, diseminare

Servicii de elaborare a reglementărilor tehnice din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului

Elaborare de documentaţii de amenajarea teritoriului (Planul de Amenajarea Teritoriului Naţional - PATN, planuri de amenajarea teritoriului zonal - PATZ, planuri de amenajarea teritoriului judeţean - PATJ, planuri de amenajarea teritoriului interorasenesc, planuri de amenajarea teritoriului intercomunal - PATIC) şi de urbanism (PUG, PUZ, PUD).

Modelarea dinamicii teritoriale în Sistem Informaţional Geografic

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Cercetări în probleme specifice locuirii, dezvoltării spaţiale şi urbane durabile

Actualizări tematice ale bazelor de date spaţiale şi analize geostatistice

Realizarea de studii tematice pe subdomenii strategice de dezvoltare urbană şi teritorială

Întocmirea de studii metodice şi de reglementare, ghiduri şi norme în sprijinul elaborarii documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului

Studii de fundamentare sectoriale pentru planuri de urbanism, amenajarea teritoriului

Elaborarea strategiilor de dezvoltare spaţială şi urbanistică

Elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului (de nivel internaţional, naţional, judeţean, zonal)

Elaborarea planurilor urbanistice şi a regulamentelor de urbanism

Inventarierea şi evaluarea elementelor de patrimoniu natural şi construit în sisteme GPS şi GIS

elaborarea unei metodologii unitare pentru organizarea bazelor de date utilizate în planificarea teritorială

Dezvoltarea instrumentelor de suport decizional pe baza informaţiei geografice

Dezvoltarea instrumentelor de monitorizare spaţială a impactului politicilor de planificare

Formularea unor reglementări şi instrumente de intervenţie în domeniul locuirii;

Elaborarea de analize cantitative şi calitative privind locuirea la nivel micro- sau macro-teritorial;

Studii, cercetări şi evaluări referitoare la calitatea fondului construit, a elementelor reprezentative pentru patrimoniul construit naţional;

Estimarea şi evaluarea fondului necesar de locuinţe sociale la nivel local/regional/naţional;

Ministere, autorităţi publice locale şi centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Ministerul Culturii

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ministerul Fondurilor Europene

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ministerul Transporturilor

Autorităţi locale (consilii locale, consilii judeţene)

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deţinute de laborator

Certificări la nivel de Sucursală:

1.        Certificat sistem integrat nr. 9330 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 9001:2008

2.        Certificat sistem integrat nr. 4098 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 14001:2005

3.        Certificat sistem integrat nr. 2997 eliberat de SRAC conform SR OHSAS 18001:2008

4.        Certificat de atestare pentru elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/ autorizaţiei de gospodărire a apelor eliberat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

În domeniul de activitate al Sucursalei sunt necesare în principal certificări/ autorizări ale specialiştilor pentru dreptul de semnătură asupra anumitor tipuri de documentaţii de amenajare a teritoriului, urbanism sau arhitectură. Pentru exercitarea dreptului de semnătură a acestora pe diferite tipuri de documentaţii, instituţia este obligată de a achita tarifele corespunzătoare lucrărilor desfăşurate către autorităţile emitente.

Specialiştii angajati deţin certificări conferite de următoarele autorităţi:

Certificări acordate de Registrului Urbaniştilor din România:

Pentru coordonarea elaborării documentaţiei de amenajarea teritoriului şi de urbanism

1. planul de amenajare a teritoriului naţional, simbol «A»;

2. planurile de amenajare a teritoriului judeţean, planurile de amenajare a teritoriului regional, planurile de amenajare a teritoriului interjudeţean şi planurile de amenajare a teritoriului frontalier, simbol «B»;

3. planurile de amenajare a teritoriului interorăşenesc sau intercomunal, simbol «C»;

4. planurile de amenajare a teritoriului metropolitan şi planurile de amenajare a teritoriului periurban al principalelor municipii şi oraşe, simbol «C1»;

5. planurile urbanistice generale de municipii împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «D»;

6. planurile urbanistice generale de oraşe şi comune împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «D3»;

7. planurile urbanistice zonale împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «DZ0»; 8. planurile urbanistice zonale şi regulamentele locale de urbanism aferente pentru parcelări de locuinţe şi alte funcţiuni asociate acestora, simbol «DZ1»;

9. planurile urbanistice zonale şi regulamentele locale de urbanism aferente care au drept subiect o parcelare nouă pentru realizarea în exclusivitate de locuinţe, cu maximum 20 parcele, nu mai mari de 1000 m2 fiecare, simbol «DZ2»;

10. planurile urbanistice de detaliu, simbol «E»;

11. planurile urbanistice de detaliu care au drept subiect amplasarea unei construcţii de importanţă redusă, aşa cum este definită în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, simbol «E1»

 

Pentru elaborarea unei părţi din documentaţia de amenajare a teritoriului sau de urbanism

1. cadrul natural şi calitatea mediului, simbol «F1»;

2. demografia şi forţa de muncă, simbol «F3»;

3. echiparea tehnică a teritoriului, simbol «F4»;

4. protejarea şi dezvoltarea patrimoniului natural, simbol «F5»;

5. protejarea şi dezvoltarea patrimoniului construit, simbol «F6»;

6. echipare edilitară, simbol «G1»;

7. sociologie urbană şi demografie, simbol «G2»;

8. calitatea mediului, simbol «G3»;

9. amenajare peisagistică, simbol «G6»;

10. studii de teren, simbol «G8»;

11. alte studii, simbol «G9».

Drept de semnătură acordat de Ordinul Arhitecţilor din România

 

Certificări acordate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

1.        Verificator de proiecte construcţii civile, industriale şi agrotehnice (siguranţă în exploatare – B1, securitate la incendiu – Cc; igienă, sănătate şi mediu – D; economia de energie şi izolare termică – E; protecţia împotriva zgomotului – F)

2.        Auditor energetic pentru clădiri şi instalaţiile aferente

 

Certificări acordate de Ministerul Justiţiei, Direcţia Organizarea Instanţelor şi Resurse Umane, Biroul Central pentru Expertize Tehnice

1.        Expert tehnic judiciar atestat – domeniile construcţii civile, industriale şi agricole şi evaluarea proprietăţii imobiliare

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 0040213167843, 0744438996

Fax. 0040212551852

Email: urban-incerc@incd.ro; petre.raluca@incd.ro

http://erris.gov.ro/URBANPROIECT-Branch-NIRD-URB

Modificat la: 2017-01-03 21:51:00
e-Cerere 544
e-Petiție