Organism de certificare – domeniul echipamente individuale de protecție (OC EIP)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

echipament individual de protecție(EIP), evaluare a conformitățiiși certificare

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

OC EIPeste acreditat RENAR și notificat la nivel European pentru 35 tipuri de EIP conform Directivei 89/686/CEE;

OC-EIP poate:

·    elabora standarde;

·   efectua studii şi cercetări privind noi cerinţe de protecţie ale EIP pentru diferite riscuri noi;

·    forma specialiști în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (SSM).

Tip de servicii

- Evaluarea conformității și certificarea EIP prin procedurile prevăzute de Directiva europeană 89/686/CEE (HG nr.115/2004) ca organism notificat

- Evaluare conformității și certificarea echipamentelor individuale de lucru (EIL) și altor echipamente individuale precum și a materialelor de execuție și semifabricatelor utilizate la fabricarea EIP prin procedurile descrise în SR EN ISO/CEI 17067:2014

- Susținere de cursuri de formare-perfecționare în domeniiile: Sănătății și Securității în Muncă (SSM), sisteme de management de securitate, selecțIonarea și utilizarea EIP, semnalizare de securitate și sănătate la locul de muncă

Descrierea serviciilor oferite de laborator

În cadrul procedurilor de evaluare OC EIP:

- examinează dosarul tehnic, examinează modelul și efectuează încercarile necesare, emite certificat de examinare EC de tip dacă produsul este conform standardelor/cerințelor esențiale

- efectuează verificari aleatorii, examinează un esantion corespunzator de EIP, emite un raport de încercare

-                      evaluează componentele sistemului de control al calitatii, verifică dacă sistemul asigură conformitatea EIP fabricate cu modelul aprobat.

-  OC EIP poate realiza la cerere module de curs în domeniile de expertiză menționate anterior.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari/ utilizatori

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Ministerul Apărării Naţionale

Autorități publice centrale - Inspecţia Muncii, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

·                     acreditat RENAR, pe baza standardului SR EN ISO/CEI 17065:2014(Certificat de acreditare nr. ON 011/1 din 24.05.2013) pentru realizarea sarcinilor specifice de evaluare a conformității prevăzute de HG nr.115/2004, cu modificările și completările ulterioare, care transpune Directiva 89/686/CEE;

·                     desemnat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârsnice (abreviat MMFPSPV) şi notificat la Comisia Europeană (număr de identificare NB 1805) pentru realizarea sarcinilor specifice de evaluare a conformitãţii prevãzute în legislaţia armonizatã a Uniunii Europene, din domeniul sãu de competenţã, pentru 35 familii de produse /grupe de EIP.

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

021.314.43.30

e-mail: nicoleta2k3@yahoo.com,

adresa website: http://www.inpm.ro/ro/domenii-de-cercetare/organismul-de-certificare/domenii-de-competenta.html

Modificat la: 2017-01-03 21:59:00
e-Cerere 544
e-Petiție