Organism de certificare (OC ICSPM-CS)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

evaluarea conformitatii, incercari, certificare, inspectie tehnice, punere in conformitate, masini, echipamente de munca (EM), securitate, risc, asigurarea totala a calitatii marca de securitate, securitate si sanatate in munca (SSM)

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Studii si cercetari fundamentale şi aplicative privind evaluarea conformităţii, certificare, inspecție şi diagnosticare tehnică a caracteristicilor de securitate/protecţie pentru EM şi EIP; indeplinirea condițiilor legale și procedurale ca organism de certificare produse în domeniul reglementat și voluntar/nereglementat; studii şi cercetări în domeniul SSM; studii şi cercetări în domeniul certificării, evaluării şi încercărilor specifice securitatii EM (masini, echipamente electrice de joasa tensiune, EM pentru lucru in instalații electrice), inclusiv echipamente de protectie si alte EM si EIP; elaborare ghiduri, reglementări tehnice, prognoze cu caracter general.

Tip de servicii

·            fundamentareasistemului de evaluare a conformităţii, certificare, inspecție şi diagnosticare  tehnică a caracteristicilor de securitate/protecţiepentru echipamenteledemuncă(EM) şi echipamentele individuale deprotecţie(EIP);

·            elaborarea instrumentelor de evaluare a conformităţii, certificare,inspecţie şi diagnosticaretehnicăacaracteristicilordesecuritate/protecţiepentru EM şi EIP;

·            fundamentareaşielaborareacaracteristicilordesecuritate/protecţiepentruEMşi EIP;

·            studii şicercetăriaplicativeprivind echipamente demuncă(EM)şi echipamenteindividualedeprotecţie(EIP);

·            studiişicercetăriaplicativeprivindevaluareaconformităţii,certificarea,inspecțiaşi diagnosticareatehnicăacaracteristicilor desecuritate/protecţiepentruEM şi EIP;

·            studiişicercetăriaplicativeprivindcaracteristiciledesecuritate/protecţiepentru EM şi EIP;

studiişicercetăriaplicative privinddezvoltareasistemuluinaţionalde reglementări îndomeniulsecurităţiişisănătăţiiînmuncă  cu privire la  proiectarea, fabricarea si utilizarea EM si EIP,a măsurilor de îmbunătăţire a cadrului legislativînacestdomeniu,precumşiainstrumentelornecesareacestuia prin elaborareadeghiduri,prescripţiitehnice,fişetehniceşi de securitate pentru produse;

·            evaluareaconformităţii,certificarea,inspecțiaşidiagnosticareatehnicăacaracteristicilorde securitate/protecţieaEMşi EIP, in vederea punerii in conformitate: evaluare a conformităţii, certificare, inspecție şi diagnosticare tehnică a caracteristicilor de securitate/protecţiepentru EM şi EIP, în domeniul reglementat de Directivele europene 2006/42/CE-mașini și respectiv 89/686/CEE-EIP și voluntar/nereglementat, aflat sub incidența Directivei 2001/95/CE referitoare la securitatea generala a produselor);

·            stabilireamăsurilortehniceşiorganizatoricepentrucombatereariscurilorprofesionalelaEM, instalaţiitehnologice, EIP, mijloaceşi dispozitivedeprotecţie;

·            fise de securitate privind EM si EIP; prescriptii tehnice de SSM;

Descrierea serviciilor oferite de laborator

"atestare/certificare": documentatie tehnica de proiectare si fabricatie, prototip, model produs (EM/EIP), exemplare produs, loturi produse finite, producţia în totalitate sau sistemul de asigurare a calităţii implementat de producător la fabricarea unui produs; "evaluare": examinare sistematică a gradului în care un produs sau serviciu îndeplineşte cerinţele pentru produs; selectare şi determinare (examinări, calcule, comparări, încercări, inspecţii, verificări, evaluări, audituri ale procesului de fabricaţie şi evaluări parţiale sau totale a caracteristicilor produsului); "control şi supraveghere a certificărilor acordate"; " informare şi reprezentare";"cercetare": conform domeniu de competenta; cursuri de instruire si perfectionare privind securitatea EM, evaluarea conformitatii si certificare nationala si CE

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV); Ministerul Economiei, Comertului si Relatiei cu Mediu de Afaceri;

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

Autorități publice centrale - Inspecţia Muncii; Inspectoratele Teritoriale de Muncă;;

ANCSI; Universitati; ASRO

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

·   Organism de certificare produse acreditat la nivel naţional, de către RENAR  în anul 2015– certificat de acreditare nr. ON 011/1 si ON 011/2, în conformitate cu prevederile SR EN ISO/CEI 17065:2013;

Organism de certificare produse desemnat de MMFPSPV si notificat de catre Comisia Europeana, cu numărul de identificare NB 1805, pentru aplicarea tuturor procedurilor prevăzute în Directiva europeană 89/686/CEE, asupra oricărui model de EIP, cu excepţia celor utilizate în subteran, precum şi pentru aplicarea procedurilor de certificare prevăzute în Directiva europeană 2006/42/CE asupra maşinilor şi componentelor de securitate incluse în Anexa IV. Funcţionează în conformitate cu standardele SR EN ISO/CEI 17065:2013 si parţial conform SR SR EN ISO/CEI 17021; aplica schemele de evaluare conform procedurilor descrise în SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Realizeazăactivităţi de evaluare a conformităţii calităţii de protecţie/securitate, inspecţie şi diagnosticare tehnică pentru EM şi EIP în vederea certificării sau punerii în conformitate a acestor produse, din următoarele domenii:

Ø     domeniul reglementat:

- Directiva 2006/42/CE referitoare la maşini şi HG nr. 1029/2008 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a masinilor (începând cu data de 29.12.2009);

- HG nr. 457/R1/2003 referitoare la asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune prevederile Directivei 73/23/CEE (consolidată prin directiva 2006/95/CE) referitoare la echipamentelor electrice de joasă tensiune;

-               Directiva 89/686/CEE referitoare la echipamente individuale de protecție şi HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață;

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel: 021/310.18.10 (direct); 021/313.17.26.....29/int.216;

Fax: 021/315.78.22; 310.18.10;

Email: aantonov@protectiamuncii.ro; anca.antonov@gmail.com; office@inpm.ro;

Web:http://www.inpm.ro/ro/domenii-de-cercetare/organismul-de-certificare/domenii-de-competenta.html;

Modificat la: 2017-01-03 22:01:00
e-Cerere 544
e-Petiție