MCI organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de expert panel pe perioadă determinată de ½ luni cu timp parțial – 4 ore/zi, în cadrul proiectului SIPOCA27

 

Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de expert panel pe perioadă determinată de ½ luni cu timp parțial – 4 ore/zi, în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitații Administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-2020 – SIPOCA 27”.

 

 

Condiții Generale:

Pentru ocuparea unui post vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

b. cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. are capacitate deplină de exercițiu;

e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f. îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiții specifice pentru Expert panel - pentru îndeplinirea Rezultatului R4 - Foaia de parcurs națională – activitatea R 4.3 – Implementarea procedurii de elaborare a foii de parcurs privind cele 7 domenii de specializare inteligentă și de interes național așa cum sunt ele definite în Strategia Națională CDI 2014-2020și anume:

 

 • Energie, Mediu și Schimbări Climatice(domeniu de specializare inteligentă SNCDI) – corelat cu domeniileEnergie și Mediudin Roadmap ESFRI;
 • Bioeconomie(domeniu de specializare inteligentă SNCDI) – corelat cu domeniulSănătate și Alimentație din Roadmap ESFRI;
 • Eco-nano-tehnologii și Materiale Avansate(domeniu de specializare inteligentă SNCDI) – corelat domeniul Științe fizice și inginerie din Roadmap ESFRI;
 • Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate(domeniu de specializare inteligentă SNCDI) – corelat domeniul E-Infrastructuri din Roadmap ESFRI;
 • Sănătate(domeniu de prioritate publică din actualul ciclu strategic SNCDI) – corelat cu domeniul Sănătate și Alimentație din Roadmap ESFRI;
 • Patrimoniu Social și Cultural(domeniu de prioritate publică din actualul ciclu strategic SNCDI) corelat cu domeniulInovare socială și culturală din Roadmap ESFRI;
 • Tehnologii Noi și Emergente(domeniu de prioritate publică din actualul ciclu strategic SNCDI) corelat cu domeniul E-Infrastructuri din Roadmap ESFRI.

 

Fiecare panel va fi alcătuit din 12 experți pe domeniu, din care unul va fi raportor, astfel se vor selecta - 84 experți pentru paneluri - perioada: ½ luni selectați pe bază de CV-uri din care să reiasă specializarea pe domeniile din Strategia CDI 2014-2020 pentru care candidează și interviu care se va înregistra.

 

Persoanele interesate trebuie să depună dosarul de înscriere, cuprinzând, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • Cererea de înscriere cu menționarea domeniului (Anexa nr.1);
 • CV în format Europass (Anexa nr.2);
 • Declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să – l facă incompatibil cu funcția de expert pentru panelul pentru care a optat (Anexa nr.3);
 • Declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI (Anexa nr.4);
 • Copii diplome de studii (universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă);
 • Documente care să ateste experienţa relevantă în domeniul evaluării infrastructurilor de cercetare, dovedită prin:
 • locul de muncă public şi/sau privat, național şi/sau internaţional şi/sau alte colaborări în domeniul infrastructurilor de cercetare.

 

Criterii de selecție:

 

 • a. participare în proiecte care au vizat analiza, evaluarea şi/sau prezentarea performanței infrastructurilor de cercetare – 6 puncte
 • b. elaborare de lucrări de specialitate în domeniul funcționării (planificare, proiectare, construcție, exploatare, decomisionare etc.) infrastructurilor de cercetare (metodologii, ghiduri, standarde, bune practici etc.) – 5 puncte

 

 

Bibliografie expert panel:

 

 

 

Concursul constă în parcurgerea a două etape, astfel:

a) selecţia dosarelor  - 11 iulie 2017

b) interviul se va realiza pe cele 7 domenii de specializare inteligentă și de interes național așa cum sunt ele definite în Strategia Națională CDI 2014-2020.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MinisteruluiCercetării și Inovării strada Mendeleev, nr. 21-25 etaj 3, camera 307, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării pe site-ul www.reaserch.ro și site-ul www.sipoca27.ro, luni - joi între orele 10.00-16.00, vineri între orele 9,00 – 13.00 (până la data de 10 iulie 2017, inclusiv).

 

Relații suplimentare se pot obține accesând pagina oficială www.research.ro şi www.sipoca27.ro, la sediul MCI din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, telefon 021.318.30.69, e-mail: elena.turcan@research.gov.ro.

Modificat la: 2017-06-30 13:15:00
e-Cerere 544
e-Petiție