Selecție panel de specialiști – proiect SIPOCA 393

 

pdf Activitati si subactivitati proiect SIPOCA 393;

 

 

Ministerul Cercetării și Inovării  organizează selecţie pentru constituirea unui panel de 25 de specialişti, în cadrul Proiectului “Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Cercetării și Inovării prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare și inovare”, desfășurat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), în următoarele condiţii:

 

 

Număr specialişti în panel prevăzut în proiect – 25

Specialiştii în panel (25 de persoane) nu pot fi şi experţi în cadrul proiectului şi este recomandat ca aceştia să provină din cât mai multe regiuni de dezvoltare ale României.

 

 

Remunerare

Onorarii pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute de contractul civil de colaborare (antrepriză) pentru aproximativ 192 ore/specialist repartizate pe întreaga perioadă de de implementare a proiectului (de la data semnării contractului de colaborare până la data de 28 februarie 2021), în conformitate cu descrierea activităţilor din Cererea de finanţare.

 

 

Responsabilităţi ale panelului de specialişti conform Cererii de finanţare:

 

- Activitatea A1 - Elaborarea și implementarea unei politici bazate pe dovezi la nivelul MCI:

o   participă la ancheta DELPHI ce va fi realizată în cadrul Subactivităţii A1.3. - Elaborarea unei politici publice în domeniul CDI la nivelul MCI;

o   este consultat asupra politicii publice actualizate conform Subactivităţii A 1.5. - Aprobarea unei politici publice în domeniul CDI la nivelul MCI

 

- Activitatea A2 - Elaborarea și implementarea unei politici de măsuri pentru sistematizarea și simplificarea legislației în domeniul CDI:

o   participă în cadrul Subactivităţii  A2.2. la ancheta DELPHI şi este consultat pe aspectele specifice propunerilor de sistematizare şi simplificare legislativă în domeniu în acord cu reglementările incidente la nivel naţional şi european, plecând de la rezultatele activităţii A 2.1;

o   este consultat în cadrul Subactivităţii A 2.3 asupra propunerii de act normativ de sistematizare şi simplificare legislativă în domeniu în acord cu reglementarile incidente la nivel naţional şi european;

 

- Activitatea A3 - Elaborarea si implementarea de proceduri pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, specific domeniului CDI:

o   participă la ancheta DELPHI ce va fi realizată în cadrul Subactivităţii A 3.1. - Evaluarea si analiza aspectelor ce pot constitui poveri administrative asupra mediului de afaceri, specifice domeniului de CDI;

o   este consultat prin metoda DELPHI asupra oportunităţii unor măsuri fiscale simplificate pentru mediul de afaceri în vederea creşterii cheltuielilor CDI în cadrul Subactivităţii A 3.2. - Realizarea unui studiu privind oportunitatea unor măsuri fiscale simplificate pentru mediul de afaceri care să conducă la creşterea fondurilor private pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;

o   este consultat prin metoda DELPHI asupra procedurii simplificate pentru reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri, respectiv asupra operatorilor economici care desfăşoară activităţi de CDI, în cadrul Subactivităţii A 3.3. - Elaborarea unei proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri, respectiv a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de CDI;

o   participă la 9 workshopuri de lucru cu experţii angajaţi în cadrul proiectului SIPOCA 393 în vederea colectării de informații cantitative și calitative privind aspecte ale poverii administrative.

 

 

Condiții Generale:

 

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare poziţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime şi celalalte condiții specifice;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care  l-ar face incompatibil cu poziţia vizată, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Dosarul candidaților trebuie să conțină următoarele documente:

- Cererea de înscriere la concursul de selecție, Anexa nr.1

- Copiile documentelor care atestă vechimea în muncă/specialitate

- Copia actului de identitate/certificat de căsătorie sau alte documente care să ateste numele care apare pe diplome

- Copiile diplomelor de studii și a altor documente care atestă specializări corelate cu cerințele poziţiei pentru care se aplică

- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare poziţie pentru care candidează, cu mențiunea ”APT”

- Curriculum vitae în format Europass, cf. Anexa nr.2, datat și semnat

- O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, Anexa nr.3

- O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI, Anexa nr.4

- Scrisoarea de intenţie a candidatului.

 

La depunerea dosarului, candidatul va prezenta documentul original pentru fiecare document depus la dosar în xerocopie pentru certificarea conformității cu originalul.

 

 

Cerinţe specifice:

a)studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă, masteralesau doctorale;

b)experienţăsimilarăde minim 5 ani ca urmarea derulării activităților de analiză, expertiză și elaborare a unor studii/rapoarte în domeniul C.D.I., precum şi modul de lucru cu aceştia în implementarea proiectului;

c)experienţă în derularea de proiecte cu finanţare europeană sau internațională;

d)capacitate de planificare, organizare a muncii;

e)competenţe de analiză, prelucrare şi interpretare a datelor şi informaţiilor referitoare la implementarea proiectelor;

f)cunoştinţe avansate Word, Excel, Internet;

g)iniţiativă,capacitatea de a comunica, de a lucra sub presiune;

  

 

Bibliografie:

- Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

- Hotărârea Guvernului nr. 406/2003pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

- Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;

- Hotărârea Guvernului nr. 751/2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;

- Legea 136/2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

- Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

- Ordinul comun MFP/MENCŞnr. 1056/4435/2016pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

- Hotărârea Guvernului nr. 134/2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

- Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MCI

RaportulStart-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania” – 2017

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/specific-support-romania-final-report-%E2%80%93-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-romania

- European Innovation Scoreboard 2017 and 2018:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24829

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

- Pachetul Horizon Europe:

https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

 

 

Selecţia constă în parcurgerea a două etape, astfel:

·         - depunere dosar/ selecția dosarelor și analiza scrisorii de intenție;

·         - interviu, care se va organiza în situația în care candidații obțin punctaje egale, pentru departajare

 

Scrisoarea de intenţie trebuie să conţină în maxim o pagină cele mai importante propuneri iniţiale ale specialistului din panel, luându-se în considerare responsabilităţile menţionate în anunţul de selecţie, bibliografia afişată şi experienţa individuală a acestuia.

 

 

Prima etapă a selecţiei:

·         Dosarele depuse de candidați vor fi analizate de către membrii comisiei de selecție în vederea îndeplinirii condițiilor de participare în termen de maxim 2 zile.

·         Vor fi selectate dosarele care întrunesc minimum de 50 puncte, din maximum 100 puncte.

·         Rezultatul selecției (evaluării) dosarelor va fi afișat la sediul MCI și pe pagina web a instituției/proiectului.

·         Eventualele contestații pot fi depuse în termen de o zi de la afișarea rezultatului selecției dosarelor.

 

 

Etapa a doua a selecţiei:

· Interviul se va organiza doar în situația în care candidații obțin punctaje egale și va consta în discuții pe baza bibliografiei afișate şi a scrisorii de intenţie, punctajul minim obținut fiind de 50 puncte, iar punctajul  maxim care poate fi obținut în urma acestuia de 100 puncte.

· Candidații vor fi selectați pentru angajare în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat pentru dosarul de concurs și interviu, acolo unde situația impune.

· Rezultatul analizei dosarului, respectiv al interviului va fi stabilit prin calificativul „admis” sau „respins”.

 

 

 

· Dosarele se vor depune la Secretariatul comisiei de selecție, la camera 615 bis, etaj VI, Ministerul Cercetării şi Inovării, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, luni - joi între orele 10.00-16.00, vineri între orele 9,00 – 13.00.

 

· Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 13 martie 2019.

 

Contractele cu specialiştii din panel se vor încheia după finalizarea întregii selecţii.

 

Relații suplimentare se pot obține accesând pagina oficială www.research.gov.rosau la sediul Ministerului Cercetării şi Inovării din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, telefon 021.303.41.99, int. 616, int. 618 sau int. 233.

 

Toate documentele depuse la dosar în xerocopie vor fi însoțite și de documentele în original pentru certificarea conformității cu originalul.

 

La depunerea dosarului de concurs candidatul are obligația de a prezenta și originalul documentelor prezentate în copie pentru a demonstra conformitatea.

 

 

 


[1]Conform Legii 1/2011, Art. 153(2), Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

[2]Conform Legii 1/2011, Art. 153(2), Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

 

Modificat la: 2019-03-06 17:58:00
e-Cerere 544
e-Petiție