MCI organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi de expert inovare, pe perioadă determinată, cu timp parțial în cadrul Proiectului INTERREG “Made in Danube”, cod DTP1-072 – 1.1.

 

Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi de expert inovare, pe perioadă determinată, cu timp parțial în cadrul Proiectului INTERREG “Made in Danube”, cod DTP1-072 – 1.1., finanțate din bugetul proiectului, după cum urmează:
 
 
- Expert inovare - pentru Pachetul de lucru nr. 6 al proiectului cu predarea unui Raport privind impactul asupra autorităţilor publice la nivelul regiunii Dunării, aflat în sarcina MCI, ca beneficiar al proiectului „INTERREG “Made in Danube”, cod DTP1-072.-1.1. (normă de lucru aproximativ164 ore/2 luni/expert)
 
 
 
Condiții Generale:
 
Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
 
 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii[1] şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 
 
 
Dosarul de concurs al candidaților trebuie să conțină următoarele documente:
 
· Cererea de înscriere la concursul de selecție, Anexa nr.1
· Copiile documentelor care atestă vechimea în muncă/specialitate
· Copia actului de identitate/certificat de căsătorie sau alte documente care să ateste numele care apare pe diplome
· Copiile diplomelor de studii[1] și a altor documente care atestă specializări corelate cu cerințele postului pe care se aplică
- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, cu mențiunea ”APT PENTRU POST”
· Curriculum vitae în format Europass, cf. Anexa nr.2, datat și semnat
· O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, Anexa nr.3
· O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI sau în domeniul conex în care îşi desfăşoară activitatea, Anexa nr.4.
· Scrisoarea de intenţie a candidatului în care se vor argunta cel puțin trei idei esențiale în elaborarea raportului ce face obiectul contractului prin raportarea la expertiza proprie candidatului și respectiv documentele publice prezente pe site-ul oficial al proiectului.
 
 
 
La depunerea dosarului, candidatul va prezenta documentul original pentru fiecare document depus la dosar in xerocopie pentru certificarea conformității cu originalul.
 
 
 
Cerinţe specifice pentru ocuparea posturilor:
 
a.    studii[1] superioare finalizate cu diplomă de licenţă, masterale sau doctorale;
b.    experienţă similară de minim 5 ani ca urmare a derulării activităților de analiză, expertiză și elaborare a unor studii/rapoarte în domeniul C.D.I. sau într-un domeniu conex relevant pentru activităţile proiectului;
c.    experienţă în derularea de proiecte cu finanţare europeană sau internațională (opţional – constituie avantaj)
d.    capacitate de planificare, organizare a muncii;
e.    competenţe de analiză, prelucrare şi interpretare a datelor şi informaţiilor referitoare la implementarea proiectelor;
f.     cunoştinţe avansate Word, Excel, Internet;
g.    iniţiativă, capacitatea de a comunica, de a lucra sub presiune;
h.    Experiența în domeniul SUERD constituie un avantaj
 
 
 
Responsabilităţile şi sarcinile posturilor
 
- elaborarea unui Raport privind impactul asupra autorităţilor publice la nivelul regiunii Dunării
 
 
 
Bibliografie:
 
· Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;
· Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
· Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);
· Hotărârea Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;
· Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;
· Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;
· Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;
· Hotărârea Guvernului nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;
· Hotărârea Guvernului nr. 751/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;
· Legea 136/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
· Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
· Ordinul comun MFP/MENCS nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;
· Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat
· Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MCI
· Raport privind infrastructurile de cercetare din România - 2017:
http://sipoca27.ro/wp-content/uploads/2017/11/RAPORT-FINAL-ROADMAP.pdf
· Raportul “Start-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania” – 2017
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/specific-support-romania-final-report-%E2%80%93-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-romania
· European Innovation Scoreboard 2017 and 2018:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24829
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
- Comunicarea Comisiei Europene “Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării” - COM(2010) 715/4
- Raportul Comisiei Europene privind punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE - COM(2016) 805 final
- Programul Transnaţional Dunărea
Documente proiectului de pe pagina website oficială a INTERREG ”Made in Danube”
 
 
 
 
Concursul constă în parcurgerea a două etape, astfel:
 
 
1. Selecția dosarelor şi analiza scrisorii de intenţie:
 
Dosarele depuse de candidați vor fi analizate de către membrii comisiei de selecție în vederea îndeplinirii condițiilor de participare în termen de 2 zile.
 
Vor fi selectate dosarele care întrunesc minimum de 50 puncte, din maximum 100 puncte.
 
Scrisoarea de intenţie trebuie să conţină în maximum o pagină cele mai importante propuneri iniţiale  ale expertului pentru subactivitatea care face obiectul înscrierii, luându-se în considerare atribuţiile postului menţionate în anunţul de concurs, bibliografia afişată şi experienţa individuală a acestuia.
 
Rezultatul selecției (evaluării) dosarelor/analizei scrisorilor de intenţie va fi afișat la sediul MCI și pe pagina web a instituției/proiectului.
 
Eventualele contestații pot fi depuse în termen de o zi de la afișarea rezultatului selecției dosarelor.
 
 
2. Interviul:
 
Interviul se va organiza doar în situația în care candidații obțin punctaje egale, pentru departajare, și va consta în discuții pe baza bibliografiei afișate şi a scrisorii de intenţie, punctajul minim fiind de 50 puncte, iar punctajul  maxim de 100 puncte.
 
Candidații vor fi selectați pentru angajare în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat pentru dosarul de concurs și respectiv interviu, acolo unde este cazul.
 
Rezultatul analizei dosarului, respectiv al interviului va fi stabilit prin calificativul „admis” sau „respins”.
 
 
 
Dosarele se vor depune la Secretariatul comisiei de selecție, la camera 615 bis, etaj VI, Ministerul Cercetării şi Inovării, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, luni - joi între orele 10:00-15:00, vineri între orele 9:00 – 12:00.
 
 
 
Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 18.04.2019.
 
 
Contractele cu experții se vor încheia după finalizarea întregului concurs.
 
 
 
Relații suplimentare se pot obține accesând pagina oficială www.research.gov.ro, la sediul Ministerului Cercetării şi Inovării din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 sau prin telefon la 021.303.41.99, int. 615, int. 618. 
 
 
 
[1] Conform Legii 1/2011, Art. 153(2), Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
Modificat la: 2019-04-11 16:11:00
e-Cerere 544
e-Petiție