MCI organizează concurs în data de 19.07.2019 pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacantă de consilier I superior, la Direcția Politici și Programe CDI

 

 

Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs în ziua de 19 iulie 2019 la Bucureşti strada Mendeleev nr. 21-25 sector 1, pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacantă din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării, după cum urmează:

 

 

1. Direcția Politici și Programe CDI

 

  • Consilier I superior – 1 post

 

 

Condițiile necesare ocupării postului:

  • Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

 

 

Bibliografie:

1. Constituția României,  actualizată și republicată;

2. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării, cu modificările și completările ulterioare;

3. OMCI nr. 463/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării și Inovării;

4. O.G. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;

5. H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naționale în domeniul CDI pentru perioda 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

6. H.G. nr. 583 /2015 privind aprobarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015- 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

7. H.G. nr. 1265/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul național de cercetare-dezvoltare si inovare, cu modificările și completările ulterioare;

8. H.G. nr. 1266/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;

9. H.G.  nr. 1023/2015 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare;

10.Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. Legea nr.188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar;

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

 

Documentul prevăzut la lit. i)poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c).

 

Formularul de înscriere şi declaraţia pe propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării şi Inovării la secţiunea dedicată publicităţii concursului.

 

În vederea participării la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, candidaţii depun dosarul de concurs în perioada 19 iunie – 08 iulie 2019, în zilele de luni - joi în intervalul orar 09.00 - 16.00 şi vineri în intervalul orar 09.00 - 13.00.

 

 

MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

a)   selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, iar rezultatul acesteia se face prin menţionarea sintagmei,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;

 

b)   proba scrisă va avea loc în data de 19 iulie 2019 - ora 10.00;

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;

 

Rezultatul probei ,,scrisă” va fi afişat la sediul şi pe pagina de internet a ministerului, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;

 c) interviul va avea loc cu respectarea prevederilor art. 56 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”;

 

Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

 

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul şi pe site-ul Ministerului Cercetării şi Inovării cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.

 

După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în maximum 24 de ore de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Contestaţiile se depun prin secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la sediul Ministerului Cercetării şi Inovării etaj 3 camera 307.

 

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei ,,scrisă” sau a ,,interviului” comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar şi în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, imediat după soluţionare, va comunica rezultatul final prin afişare la sediul instituţiei.

 

Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, pentru fiecare candidat.

 

Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător. Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.318.30.69.

 

Modificat la: 2019-06-18 11:16:00
e-Cerere 544
e-Petiție