MCI organizează concurs în data de 16.07.2019 pentru ocuparea funcției contractuale de execuţie vacantă de consilier IA la Direcția Relații Europene și Internaționale

 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu

modificările și completările ulterioare, Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de execuție vacant aparținând categoriei personalului contractual de consilier IA la Direcția Relații Europene și Internaționale.

 

 

Concursul constă în susținerea următoarelor probe și se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București:

1.    proba scrisă în data de  16 iulie 2019, ora 10.00

2.    proba interviu urmând a fi stabilită și comunicată ulterior în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 

Condiții specifice:

 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor: - .

 

Condiții generale: conform art. 3 din Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Bibliografie:

 

Uniunea Europeană:

  • Principalele instituții. Rol, descriere

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_ro

  • Comisia Uniunii Europene

(Organizare, Direcţii Generale, rolul Comisiei UE în elaborarea politicilor europene, DG Cercetare, etc.)

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_ro

  • Programul Cadru de cercetare al Uniunii Europene - Orizont 2020

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

  • Legea tratatelor Nr. 590 din 22 decembrie 2003, modificată prin Nr. 276 din  7 decembrie 2011

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, în perioada 24.06.2019 – 05.07.2019,  în zilele de luni - joi în intervalul orar 09.00 - 16.00 şi vineri în intervalul orar 09.00 - 13.00.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute șa art. 6 alin. (1) din Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 

1.    cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.    curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o    24.06.2019 – 05.07.2019(în zilele de luni - joi în intervalul orar 09.00 - 16.00 şi vineri în intervalul orar 09.00 - 13.00): termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere;

o    16.07.2019, ora 10.00: proba scrisă – la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București;

o     proba interviu urmând a fi stabilită și comunicată ulterior în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București

 

Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv datele de desfășurare a probelor de concurs, termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, precum și termenul în care se afișează rezultatele finale sunt făcute cu respectarea Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, telefon 021/3034195, Direcția Economică, Resurse Umane și Salarizare.

 

Modificat la: 2019-06-21 13:05:00
e-Cerere 544
e-Petiție