MEC prin DGOIC organizează în perioada 09 septembrie – 12 octombrie 2020 concurs pentru ocuparea a 9 posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MEC

 

 

Ministerul Educației și Cercetării (MEC), prin Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare (DGOIC), organizează în perioada 09 septembrie – 12 octombrie 2020 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 

6 posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/Cod SMIS2014: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, astfel:

 

o Compartimentul Programare, Informare și Comunicare – 1 post expert programare la sediul central al MEC-DGOIC din București (str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București);

o Serviciul Monitorizare – 2 posturi expert monitorizare la sediul central al MEC-DGOIC din București;

o Serviciul Verificare Achiziții – 2 posturi expert verificare achiziții publice la sediul central al MEC-DGOIC din București;

o Compartiment Suport Sistem Informatic – 1 post expert rețea IT și întreținere echipamente IT, la sediul central al MEC-DGOIC din București.

 

Durata contractului de muncă este de la data de 1 noiembrie 2020 până la data de 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale și în funcție de fondurile alocate proiectului.

 

 

3 posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru OI Cercetare în derularea proiectelor finanțate din POAT 2014 – 2020”, Cod proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089, Contract de finanțare nr. 1.1.094/22.05.2019, astfel:

 

o Compartimentul Suport Implementare Axă – 2 posturi expert achiziții publice, la sediul central al MEC-DGOIC din București (str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București);

o Compartimentul Suport Implementare Axă – 1 post expert pregătire și implementare proiecte AT, la sediul central al MEC-DGOIC din București.

 

Durata contractului de muncă este de la data de 1 noiembrie 2020 până la data de 31 mai 2022, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale și în funcție de fondurile alocate proiectului.  

 

 

Cerințele generale privind ocuparea posturilor:

a. să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

b. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

f. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului pentru care se organizează concurs;

g. să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Cerințele specifice:

Pentru 6 posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/Cod SMIS2014: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019 :

· Expert programare (1 post). Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. Minim 3 ani experiență în domeniul fondurilor nerambursabile, din care cel puțin 1 an vechime în activitatea de programare a fondurilor nerambursabile;

· Expert monitorizare (2 posturi). Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și minim 3 ani experiență în domeniul fondurilor nerambursabile;

· Expert verificare achiziții (2 posturi)  Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și minim3 ani experiență în domeniul achizițiilor publice, din care cel puțin 1 an vechime în fondurilor nerambursabile;

· Expert rețea IT și întreținere echipamente IT(1 post) Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și minimum 3 ani experiență în domeniul IT&C.

 

Pentru 3 posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru OI Cercetare în derularea proiectelor finanțate din POAT 2014 – 2020”, Cod proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089, Contract de finanțare nr. 1.1.094/22.05.2019:

- Expert achiziții publice (2 posturi). Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și minimum 3 ani experiență în domeniul achizițiilor publice, din care cel puțin 1 an vechime în domeniul fondurilor nerambursabile.

- Expert pregătire și implementare proiecte de AT (1 post). Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și minimum 3 ani experiență în domeniul fondurilor nerambursabile;

 

Norma de timp este de 8 ore/zi pentru toate posturile scoase la concurs.

 

ABILITĂȚI, CALITĂȚI ȘI APTITUDINI NECESARE:

· Abilităţi eficiente de comunicare verbală şi scrisă;

· Abilitate de a interacţiona profesional cu grupuri diverse;

· Gândire logică, capacităţi de a lucra simultan la mai multe activităţi;

· Gândire conceptuală şi creativă;

· Angajament către calitate şi orientare spre detalii;

· Cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 

 

 DOSARUL DE CONCURS

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;

d) copii ale documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, după caz;

e) copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului, după caz;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;

h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d), e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Dosarul de concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs – București, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, etaj 3, camera 311, începând cu data de 09 septembrie 2020 de luni până joi în intervalul orar 09:00 – 16:00 și vineri orele 09:00 – 14:00 până la data de 23 septembrie 2020, inclusiv.

 

Proba concursului (interviu) se va desfășura la sediul secundar al Ministerului Educației Cercetării, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, care este și sediul central al Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare (DGOIC).

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

 

Publicare anunț pe site MEC

09 septembrie 2020

Perioada de depunere dosare

09 septembrie  – 23 septembrie 2020

Selecția dosarelor și Publicare pe site rezultate selecție dosare

24 septembrie 2020

Depunere contestații dosare

25 septembrie 2020

Soluționare contestații dosare, publicare pe site a rezultatelor contestațiilor

28 septembrie 2020

Derulare proba interviu

02 octombrie 2020

Publicare rezultat probă interviu

05 octombrie 2020

Depunere contestații probă interviu

06 octombrie 2020

Soluționare contestații probă interviu, publicare pe site a rezultatelor contestațiilor

07 octombrie 2020

Publicarea pe site a rezultatelor finale

12 octombrie 2020

 

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

 

Concursul constă în două etape succesive:

a)    selecția dosarelor de înscriere la concurs;

b)    interviul.

 

Se pot prezenta la interviu numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare.

Proba interviului se susține doar de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor. Data și ora interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la selecția dosarelor.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) Cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b) Capacitatea de analiză și sinteză;

c) Motivația candidatului;

d) Comportamentul în situații de criză

e) Inițiativă și creativitate.

 

Interviul se susține, de regulă, într-un termen de minim 3 zile lucrătoare de la data selecției dosarelor.

Punctajul maxim pentru proba interviu este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor probei interviu se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data susținerii interviului.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, de 50 de puncte.

La punctaje egale, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv a publicării rezultatului probei interviu la sediul Ministerului Educației și Cercetării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, camera 315 sau la adresa de mail secretariat.dgoi@research.gov.rosub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA :

  

Pentru 6 posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/Cod SMIS2014: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019 :

 

COMPARTIMENT PROGRAMARE, INFORMARE ȘI COMUNICARE (Expert programare – 1 post):

1. Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate actualizat la data de 29.06.2020

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2020/Documente_program/Programme_2014RO16RFOP001_5_3_ro.pdf

2. Regulamentul (UE) nr.1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

3. Regulamentul (UE) nr.1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006.

4. H.G. nr.399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

5. O.U.G. nr.40/23.09. 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Ordinul nr.3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea activităților de cercetare- dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)”.

7. Ordinul nr.4686/10.08.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „PARTENERIATELOR PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE” prin Programul Operațional Competitivitate (POC).

8. Ordinul 3823/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „start-up-urilor și spin off-urile inovatoare” prin Programul Operațional Competitivitate (POC).

9. Propunere de regulament  comun pentru perioada 2021-2027: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0375&from=EN

 

SERVICIUL MONITORIZARE (Expert monitorizare – 2 posturi)

1. Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate actualizat la data de 29.06.2020:

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2020/Documente_program/Programme_2014RO16RFOP001_5_3_ro.pdf

2. H.G.nr.398/27.05.2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare.

3. Ghidul Unic al Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritara 1 - Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4147/ghid-unic-competitii-axa-1

4. Ordinul nr.3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea activităților de cercetare- dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)”.

5. Ordinul nr.4686/10.08.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „PARTENERIATELOR PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE” prin Programul Operațional Competitivitate (POC).

6. Ordinul nr.3823/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „start-up-urilor si spin off-urile inovatoare” prin Programul Operațional Competitivitate (POC).

 

SERVICIUL VERIFICARE ACHIZIȚII (Expert verificare achiziții – 2 posturi)

1. DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, cu modificările și completările ulterioare

2. HOTĂRÂRE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare

3. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

4. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare

5. HOTĂRÂRE nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare

6. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016), cu modificările și completările ulterioare.

7. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

8. H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

 

COMPARTIMENT SUPORT IMPLEMENTARE AXĂ – 1 post expert rețea IT și întreținere echipamente IT:

Protocoale si tehnologii de comunicatie

Bibliografie:

- S. Tanenbaum Reţele de calculatoare, ed. 4-a, BYBLOS 2003

- S. Tanenbaum Computer networks, 5-th ed. PEARSON 2011

Capitole:

1.4 Modele de referinta

1.4.1 Modelul de referinţă OSI

1.4.2 Modelul de referinţă TCP/IP

3.1 Protocoale de nivel legatura de date

3.2.2 Coduri detectoare de erori

3.3 Protocoale pentru legatura de date

3.4 Protocoale cu fereastra glisanta

5.1 Protocoale de Retea

5.2.4 Dirijare cu vectori distanţă

5.2.10 Dirijarea în reţele AD HOC

5.6.1 Protocolul IP

5.6.2 Adrese IP

5.6.4 Protocoale de control în Internet

5.5.5 Protocolul de dirijare folosit de porţile interioare: OSPF

5.6.5 Protocolul de dirijare pentru porţi externe: BGP

5.6.8 IPv6

6. TCP si UDP

7.1 DNS - Sistemul numelor de domenii

7.2 Posta electronica

7.3 World Wide Web

8. Criptografie si Securitate in tehnologii de comunicatie

8.2 Algoritmi cu cheie secreta si cheie publica

8.4 Semnaturi digitale

8.5 Gestionarea cheilor publice

8.6 Securitatea comunicatiei

8.7 Protocoale de autentificare

8.9 Securitatea Web-ului

 

Programare si tehnologii Web

Bibliografie:

- PHP and MySQL Web development Fifth Edition, Luke Welling and Laura Thomson, 2017;

- Learning Web Design 4th edition, Jennifer Niederst Robbins, 2012;

- An introduction to APIs, Brian Cooksey, 2014;

- W3Schools (www.w3schools.com), Tutorials and references on web development languages such as HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, jQuery, XML, Bootstrap, Ajax.

 

Cloud Computing

Bibliografie:

- Jeffrey Dean: Evolution and future directions of large-scale storage and computation systems at Google. SoCC 2010: 1

- Armbrust, M., et al. Above the clouds: A Berkeley view of cloud computing. Tech. Rep. UCB/EECS-2009-28, EECS Department, U.C. Berkeley, Feb 2009.

- Michael Armbrust, Armando Fox, Rean Griffith, Anthony D. Joseph, Randy Katz, Andy Konwinski, Gunho Lee, David Patterson, Ariel Rabkin, Ion Stoica, and Matei Zaharia. 2010 - A view of cloud computing.

(https://www.researchgate.net/publication/220422375_A_View_of_Cloud_Computing)

 

 

 

Pentru 3 posturi contractuale normă întreagă în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru OI Cercetare în derularea proiectelor finanțate din POAT 2014 – 2020”, Cod proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089, Contract de finanțare nr. 1.1.094/22.05.2019:

 

COMPARTIMENT SUPORT IMPLEMENTARE AXĂ - Expert achiziții publice (2 posturi).

1. Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

2. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică - variantă modificată prin Decizia CE 2095 din 29.03.2018:

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/AT/POAT_2014/2018/29.05/Programul_Opera%C8%9Bional_Asisten%C8%9B%C4%83_Tehnic%C4%83.pdf

3. LEGE  Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

4. HOTĂRÂRE  Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

 

COMPARTIMENT SUPORT IMPLEMENTARE AXĂ - Expert pregătire și implementare proiecte de AT (1 post)

1. Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

2. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică - variantă modificată prin Decizia CE 2095 din 29.03.2018:

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/AT/POAT_2014/2018/29.05/Programul_Opera%C8%9Bional_Asisten%C8%9B%C4%83_Tehnic%C4%83.pdf

3. Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 - 27.02.2019: http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014#implementare-program

4. Ghidul Beneficiarului privind implementarea tehnică și financiară a proiectelor fnanțate din POAT 2014-2020 - versiunea III din 14 martie 2019 https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/AT/POAT_2014/2020/04.05.2020/Ghidul_beneficiarului_POAT.pdf

 

 

Prezentul anunț este postat pe site-ul oficial al instituției, începând cu data de 09 septembrie 2020.

Modificat la: 2020-09-09 16:14:00
e-Cerere 544
e-Petiție