Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 03 septembrie 2021 concurs pentru ocuparea a 10 funcții publice de execuție vacante

 

 

CLARIFICARE: programul de depunere a dosarelor este de luni pănă joi între orele 8 - 16:30 și vineri între orele 8 - 14:00, la sediul MCID, Str. Mendeleev 21-25, ultima zi fiind data de 20 august 2021.  - 17.08.2021 16:10

 

 

Calendar concurs:  - 09.08.2021 09:30

03 – 20.08.2021

Înscrierea candidaţilor; Depunerea dosarelor

23 – 24.08.2021

Evaluarea dosarelor de înscriere

25.08.2021

Publicare rezultate selecţie dosare

26.08.2021

Depunere contestaţii rezultate dosare

27.08.2021

Soluţionarea contestaţiilor rezultate dosare

30.08.2021

Publicare rezultate contestatii dosare

03.09.2021

Desfăşurare probă scrisă

06 – 07.09.2021

 Notarea lucrărilor

08.09.2021

Publicare rezultate probă scrisă

09.09.2021

Depunere contestaţii probă scrisă

10.09.2021

Soluţionare contestatii proba scrisa

10.09.2021

Publicare rezultate contestatii proba scrisa

13.09-14.09.2021

Desfăşurarea probei de interviu ( interviul va fi inregistrat )

15.09.2021

Publicare rezultate proba interviu

16.09.2021

Depunere contestaţii proba de interviu

17.09.2021

Soluţionare contestaţii proba de interviu

20.09.2021

Publicare rezultate proba interviu

21.09.2021

Validare rezultate finale 

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 03 septembrie 2021 concurs pentru ocuparea a 10 funcții publice de execuție vacante, astfel: - 03.08.2021 14:16

 

 

Concurs de recrutare, 10 funcții publice de execuție:

1. Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Management Specializări Inteligente

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise: 03.09.2021, ora 10, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr 21-25, sector 1, Bucuresti

4. condiţiile de participare:

5. studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

  • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

6. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

  • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 03.08.2021-22.08.2021.

7. bibliografie/tematică:

 

Bibliografie

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. H.G. nr. 406 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

7. O.G. nr. 14 din 24 ianuarie 2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice aprobata prin Legea nr. 50/2003, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr. 158 din 30/06/2017 pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României.

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administraţia publică centrală de specialitate;

2. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. H.G. nr. 406 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

7. O.G. nr. 14 din 24 ianuarie 2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice aprobata prin Legea nr. 50/2003;

8. Legea nr. 158 din 30/06/2017 pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României.

 

 

 

Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

 

Conform prevederilor Art. nr. 49 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vedere participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu::

 

1. Formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1);

2. Copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, dacă este cazul;

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model orientativ de adeverință – Anexa nr. 2);

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (Anexa nr. 3);

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani (Anexa nr. 4);

8. Curriculum vitae, model european.

 

Actele prevăzute la punctele 2, 3 și 4  vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Nume

Functie

e_mail

Numar de telefon centrala

Cristina GHEORGHIU

Consilier superior

cristina.gheorghiu@research.gov.ro

0731 40 00 66

Robert BUGĂ

Consilier I A

robert.buga@research.gov.ro

0740 00 50 00

Adriana BURGUI

Consilier superior

adriana.burgui@research.gov.ro

0731 40 00 68

       Nicușor NELEA

Consilier superior

nicusor.nelea@research.gov.ro       0731 40 00 86


 

Modificat la: 2021-08-17 16:10:00
e-Cerere 544
e-Petiție