Selecție expert cu contract de antrepriză – Proiect SIPOCA 592

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării organizează, începând cu data de 15.09.2021, concursul de selecţie în vederea cooptării unui expert cu care se va încheia contract de antrepriză în cadrul proiectului “Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” – SIPOCA 592, cod MySmis 2014+ 127557, desfășurat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), în următoarele condiţii:

 

 

Remunerare

Onorariu pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute de contractul civil de antrepriză încheiat cu respectarea prevederilor codului civil și ale codului fiscal, în conformitate cu descrierea activităţilor din Cererea de finanţare a proiectului, cu modificările ulterioare.

 

 

Perioadă contractuală/specificităţi (orientativ- estimarea numărului de ore)

 

  • Activitatea A4 - Elaborarea politicilor transversale CDI, pentru sprijinirea implementării SNCDI

Subactivitatea 4.1. - Dezvoltarea cadrului strategic și funcțional de Open Science și Open Access (conform recomandărilor EC și practicilor de la nivel european)

- 1 expert Open Science x 4 luni (estimativ 84 ore/lună).

 

 

Responsabilităţi contractuale ale expertului conform Cererii de finanţare:

-aduce contribuţii la aspectele de natură tehnică din cadrul studiului privind Open Research Data;

-realizează analiza tehnică a cadrului legislativ național actual în domeniul Open Science;

-contribuie la propunerile de modificare acte normative pentru introducerea de prevederi privind definirea diferitelor categorii de date deschise (date primare, date reutilizabile, date create, date procesate) din cercetare și dreptul de proprietate intelectuală asupra lor pe baza bunelor practici şi a nevoilor identificate în cursul implementării actualului plan național PNCDI III, precum şi la propunerile de prevederi contractuale pentru implementarea voluntară a politicilor privind Open Research Data în proiectele CDI finanțate din fonduri publice;

-asigurarea implementării activităţii A4.1, conform Cererii de finanţare.

 

 

Condiții Generale:

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare poziţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor poziţiei scoase la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Dosarul candidaților trebuie să conțină următoarele documente:

•Cererea de înscriere la concursul de selecție, Anexa nr.1;

•Copiile documentelor care atestă vechimea în muncă/specialitate;

•Copia actului de identitate/certificat de căsătorie sau alte documente care să ateste numele care apare pe diplome;

•Copiile diplomelor de studii sau certificate/adeverinţe, după caz, precum şi alte documente care atestă specializări corelate cu cerințele postului pe care se aplică;

•Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare poziţiei pentru care candidează, cu mențiunea ”APT PENTRU POST”;

•Curriculum vitae în format Europass, conform Anexei nr. 2, datat și semnat;

•Declaraţie de intenţie, datată și semnată (maxim 1 pagină);

•O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, Anexa nr.3;

•O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI sau în domeniul conex acestuia în care candidatul activează, Anexa nr.4.

 

La depunerea dosarului, candidatul va prezenta documentul original pentru fiecare document depus la dosar în xerocopie pentru certificarea conformității cu originalul.

 

Prin excepţie de la regula de mai sus, candidaţii pot depune dosarul de concurs în format electronic la adresa de e-mail sipoca592@research.gov.ro. Dacă candidatul este admis, la momentul semnării contractului individual de muncă, acesta are obligaţia de a prezenta în original dosarul de concurs. Toate documentele depuse la dosar în xerocopie trebuie însoţite şi de documentele în original pentru certificarea conformităţii cu originalul. În caz contrar, contractul nu se va încheia, candidatul respectiv va fi respins din motive de neconformitate a dosarului depus electronic şi următorul candidat din listă în ordinea punctajului obţinut va fi declarat admis şi invitat la încheierea contractului.

 

 

Cerinţe specifice:

a.studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă, masterale sau doctorale;

b.experienţă similară de minim 3 ani ca urmare a derulării activităților de elaborare a unor analize/studii/rapoarte în domeniul CDI şi/sau în domenii conexe relevante pentru Subactivitatea 4.1. a proiectului ce necesită expertiză privind ştiinţa deschisă;

c.experienţă în derularea de proiecte cu finanţare europeană sau internațională (opţional – constituie avantaj);

d.capacitate de planificare, organizare a muncii;

e.competenţe de analiză, prelucrare şi interpretare a datelor şi informaţiilor referitoare la implementarea proiectelor;

f.cunoştinţe avansate Word, Excel, Internet;

g.iniţiativă, capacitatea de a comunica, de a lucra sub presiune.

 

 

Documente de referinţă:

•https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en

•Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

•Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

•Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

•Horizon Europe, https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

•Comunicarea Comisiei Europene “A new ERA for Research and Innovation” COM(2020) 628 final 

•“IPR, Technology Transfer & Open Science”, Comisia Europeană, 2017
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106998/kj1a28661enn.pdf

 

 

Selecţia constă în parcurgerea a două etape, astfel:

 

1. Selecția dosarelor şi analiza declaraţiei de intenţie:

 

Dosarele depuse de candidați vor fi analizate de către membrii comisiei de selecție în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de participare, precum şi a expertizei şi experienţei candidaţilor în raport cu atribuțiile şi responsabilitățile aferente poziţiei vizate în termen de 2 zile de la încheierea perioadei de depunere a dosarelor.

Vor fi selectate dosarele care întrunesc minimum de 50 puncte, din maximum 100 puncte.

Declaraţia de intenţie trebuie să conţină în maxim o pagină cele mai importante propuneri iniţiale ale expertului pentru activitatea/subactivitatea care face obiectul înscrierii la concurs, luându-se în considerare atribuţiile şi responsabilităţile poziţiei, îndeplinirea condiţiilor generale şi specifice menţionate în anunţul de concurs, expertiza şi experienţa individuală a acestuia.

 

Dosarele depuse de candidați se analizează în termen de 2 zile de către comisia de selecție.

 

Rezultatul selecției (evaluării) dosarelor/analizei declaraţiilor de intenţie va fi afișat la sediul MCID și pe pagina web a instituției www.research.gov.ro.

 

Criteriile pe baza cărora se acordă punctajul (detaliat conform anexei):

•Experiența profesională;

•Experiența în activități similare cu cele presupuse de poziţia pentru care candidează;

•Experiența în proiecte finanțate prin fonduri externe nerambursabile şi/sau proiecte finanţate din fonduri de la bugetul de stat/fonduri private;

•Adecvarea declaraţiei de intenţie la obiectivele proiectului şi la activităţile/subactivităţile din proiect pe care ar urma să le realizeze.

 

Eventualele contestații pot fi depuse în termen de o zi de la afișarea rezultatului selecției dosarelor, iar rezultatul va fi publicat la o zi după analiza eventualelor contestaţii.

 

 

2. Interviul:

 

Interviul se organizează doar în situația în care candidații obțin punctaje egale, în vederea departajării lor. Interviul constă în discuții pe baza activităţii din proiect pe care ar urma să o desfăşoare, a atribuţiilor şi responsabilităţilor poziţiei vizate precum şi a conţinutului declaraţiei de intenţie. Punctajul minim pentru proba de interviu este de 50 de puncte, iar punctajul maxim de 100 de puncte.

 

Candidații sunt selectați pentru cooptare în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat pentru dosarul de concurs și interviu, acolo unde este cazul.
Rezultatul final al concursului de selecţie al dosarelor, respectiv al interviurilor, după caz, este stabilit prin calificativul „admis” sau „respins” şi este publicat în termen de maxim 1 zi de la finalizarea etapelor concursului.

 

Toate documentele depuse la dosar în xerocopie vor fi însoțite și de documentele în original pentru certificarea conformității cu originalul.

 

Prin excepţie de la regula de mai sus, candidaţii pot depune dosarul de concurs în format electronic la adresa de e-mail sipoca592@research.gov.ro. Dacă candidatul este admis, la momentul semnării contractului individual de muncă, acesta are obligaţia de a prezenta în original dosarul de concurs. Toate documentele depuse la dosar în xerocopie trebuie însoţite şi de documentele în original pentru certificarea conformităţii cu originalul. În caz contrar, contractul nu se va încheia, candidatul respectiv va fi respins din motive de neconformitate a dosarului depus electronic şi următorul candidat din listă în ordinea punctajului obţinut va fi declarat admis şi invitat la încheierea contractului.

 

Dosarele se vor depune la Secretariatul comisiei de selecție, la etajul 3, camera 313, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, luni - joi între orele 10.00-16.00, vineri între orele 9,00 – 13.00.
Termenul limită de depunere al dosarelor de concurs: 29 septembrie 2021, ora 16.00

 

Contractul cu expertul se va încheia după finalizarea concursului şi ocuparea tuturor posturilor necesare activităţii/subactivităţii A4.1.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, etaj 3, camera 313, telefon 021 303 41 99 interior 618 sau prin e-mail la adresa: sipoca592@research.gov.ro.

 

 

Calendarul de concurs:

-publicarea anunţurilor la data de 15.09.2021, ora 14.00;

-data limită de depunere a dosarelor: 29.09.2021, ora 16.00;

-verificarea şi selecţia dosarelor de către comisia de concurs: 30.09.2021 - 01.10.2021;

-publicarea rezultatelor preliminare obţinute în urma selecţiei şi evaluării dosarelor, prin acordarea calificativului admis/respins şi a punctajelor obţinute: 04.10.2021;

-data limită pentru depunerea contestaţiilor: 05.10.2021;

-soluţionarea contestaţiilor: 06.10.2021;

-publicarea rezultatelor contestaţiilor: 07.10.2021;

-publicarea rezultatelor finale ale etapei 1: 08.10.2021.

 

 

 

CRITERII DE PUNCTAJ PENTRU SELECŢIE

 

1. Experiența profesională în domeniul CDI sau conex

  • 3 ani – 10 pct
  • 4-10 ani – 15 pct
  • peste 10 ani – 25 pct

 

2. Experiența în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează

  • 3 ani – 15 pct
  • 4-10 ani – 20 pct
  • peste 10 ani – 35 pct

 

3.    Experiența în proiecte finanțate prin fonduri externe nerambursabile şi/sau proiecte finanţate din fonduri de la bugetul de stat/fonduri private

  • 1 proiect – 10 pct
  • 2 proiecte – 15 pct
  • peste 2 proiecte – 20 pct

 

4. Adecvarea declaraţiei de intenţie la obiectivele proiectului şi la activităţile/subactivităţile din proiect pe care ar urma să le realizeze – 20 puncte

Modificat la: 2021-09-15 13:59:00
e-Cerere 544
e-Petiție