Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 23 decembrie 2021 concurs pentru ocuparea a 6 funcții publice de conducere vacante

 

 

ERATĂ: Calendar concurs: - 13.12.2021 15:20

22.11.2021-13.12.2021 Înscrierea candidaţilor; Depunere dosare
14.12.2021-20.12.2021 Evaluarea dosarelor de înscriere    
20.12.2021 Publicare rezultate selecţie dosare    
21.12.2021 Depunere contestaţii rezultate dosare
22.12.2021 Soluţionare contestaţii rezultate dosare.Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor
23.12.2021 Desfăşurare probă scrisă 
24.12.2021 Publicare rezultate probă scrisă 
27.12.2021 Depunere contestaţii probă scrisă
28.12.2021 Soluţionare contestaţii probă scrisă. Afişarea listei candidaţilor admişi la proba scrisă
29.12.2021 Desfăşurarea probei de interviu 
30.12.2021 Depunere contestaţii proba de interviu
31.12.2021 Soluţionare contestaţii proba de interviu
31.12.2021 Validare rezultate finale 

 

 

NEW:  Accesul in instituție conform art.6, al.1 din Hotărârea  nr. 91/22.10.2021 ”În vederea prevenirii și combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2, accesul în sala de concurs este permis numai candidaților care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de  48 de ore.”

 

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de conducere Direcția Generală Politici și Strategii CDI și Digitalizare:

 

1. Director General, Direcția Generală Politici și Strategii CDI și Digitalizare

2. durata normală a timpului de muncă este de:

- 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul desfăşurării probei scrise:

- 23.12.2021, ora 10.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de conducere: minimum 7 ani;

- să fie absolvenţi cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

- dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de   20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 22.11.2021-13.12.2021.

6. bibliografie/tematică:

 

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. Decizia (UE) 2021/764 a consiliuluI din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE; http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj

7. Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013; http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj

8. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. Regulamentul (UE) 2021/241 al parlamentului european și al consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN

11. Legea privind serviciile digitale

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN

12. Legea piețelor digitale

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A842%3AFIN

13. Raport de țară-România, Indicele economiei societății digitale 2020

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-romania

14. Grafic inovația europeană

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en

15. Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS)

https://eur- lex.europa.eu/legal=content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC

16. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Europei privind armonizarea regulilor privind inteligenta artificiala si modificarea anumite acte unor acte legislative (aprilie 2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administraţia publică centrală de specialitate

2. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. Decizia (UE) 2021/764 a consiliuluI din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE; http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj

7. Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013; http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj

8. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. Regulamentul (UE) 2021/241 al parlamentului european și al consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN

11. Legea privind serviciile digitale

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN

12. Legea piețelor digitale

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A842%3AFIN

13. Raport de țară-România, Indicele economiei societății digitale 2020

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-romania

14. Grafic inovația europeană

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en

15. Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS)

https://eur- lex.europa.eu/legal=content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC

16. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Europei privind armonizarea regulilor privind inteligenta artificiala si modificarea anumite acte unor acte legislative (aprilie 2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206

 

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de conducere:

 

1. Șef serviciu, Serviciul Politici și Strategii în Digitalizare

2. durata normală a timpului de muncă este de:

- 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul desfăşurării probei scrise:

- 23.12.2021, ora 10.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de conducere: minimum 5 ani;

- să fie absolvenţi cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

- dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 22.11.2021-13.12.2021.

6. bibliografie/tematică:

 

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Regulamentul (UE) 2021/241 al parlamentului european și al consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN

9. Legea privind serviciile digitale

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN

10. Legea piețelor digitale

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A842%3AFIN

11. Raport de țară-România, Indicele economiei societății digitale 2020

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-romania

12. Grafic inovația europeană

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administraţia publică centrală de specialitate;

2. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Regulamentul (UE) 2021/241 al parlamentului european și al consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN

9. Legea privind serviciile digitale

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN

10. Legea piețelor digitale

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A842%3AFIN

11. Raport de țară-România, Indicele economiei societății digitale 2020

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-romania

12. Grafic inovația europeană

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en

 

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de conducere:

 

1. Șef serviciu, Serviciul Politici și Strategii în CDI

2. durata normală a timpului de muncă este de:

- 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul desfăşurării probei scrise:

- 23.12.2021, ora 10.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de conducere: minimum 5 ani;

- să fie absolvenţi cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

- dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de   20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 22.11.2021-13.12.2021.

6. bibliografie/tematică:

 

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. Decizia (UE) 2021/764 a consiliuluI din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE; http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj

7. Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013; http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj

8. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. Legea nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificarile si completarile ulterioare.

11. Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS)

https://eur-lex.europa.eu/legal=content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC

12. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Europei privind armonizarea regulilor privind inteligenta artificiala si modificarea anumite acte unor acte legislative (aprilie 2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administraţia publică centrală de specialitate

2. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică

3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare

4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. Decizia (UE) 2021/764 a consiliuluI din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE; http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj

7. Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013; http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj

8. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. Legea nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificarile si completarile ulterioare.

11. Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS)

https://eur-lex.europa.eu/legal=content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC

12. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Europei privind armonizarea regulilor privind inteligenta artificiala si modificarea anumite acte unor acte legislative (aprilie 2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206

 

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de conducere:

 

1. Director,  Direcția Finanțare Agende Strategice de Cercetare

2. durata normală a timpului de muncă este de:

- 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

- 23.12.2021, ora 10.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti.

4. condiţiile de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de conducere: minimum 7 ani;

- să fie absolvenţi cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

-  dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 22.11.2021-13.12.2021.

6. bibliografie/tematica:

 

 

Bibliografie

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. Decizia (UE) 2021/764 a Consiliului din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE, http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj ;  

7. Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013, http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj ;

8. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. H.G. Nr. 583/2015 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), cu modificarile si completarile ulterioare;

11. Legea nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. H.G. nr. 1023/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare

13. H.G. nr. 134 din 16 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;

14. H.G. nr. 929/2014 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administraţia publică centrală de specialitate;

2. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. Decizia (UE) 2021/764 a Consiliului din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj;  

7. Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013 http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj;

8. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. H.G. Nr. 583/2015 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), cu modificarile si completarile ulterioare;

11. Legea nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. H.G. nr. 1023/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare;

13. H.G. nr. 134 din 16 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;

14. H.G. nr. 929/2014 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de conducere:

 

1. Director, Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic

2. durata normală a timpului de muncă este de:

- 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

- 23.12.2021, ora 10.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D.   Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti.

4. condiţiile de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de conducere: minimum 7 ani;

- să fie absolvenţi cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

- dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 22.11.2021-13.12.2021

6. bibliografie/tematică:

 

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. Decizia (UE) 2021/764 a Consiliului din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE, http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj;

7. Regulamentul (UE) 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013;

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1301/oj ;

8. H.G. nr. 406 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora,

9. Procedura cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora - (aprobată prin Ordinul nr. 4242/12.05.2020),

https://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/legislatie-organizare-si-functionare/legislatia-sistemului-de-cercetare/2020/ordinul-mec-nr-4242-din-12-05-2020-procedura-cadru-stabilire-valoare-rezulta-m.pdf;

10. O.G. nr. 14 din 24 ianuarie 2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice aprobata prin Legea nr. 50/2003;

11. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare.

13. Legea nr. 158 din 30/06/2017 pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României.

14. Raportul de țară din 2020 privind România

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020-european_semester_country-report-romania_ro.pdf

15. Comunicare din partea Comisiei Europene – Intărirea Inovarii in regiunile europene: Strategii pentru crestere rezilienta, inclusive si sustenabila, iulie 2017

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/portlet_file_entry/20125/com_2017_376_2_en.pdf/3e58fbca-d9f9-04ba-bf94-dd431ef27537

16. Strategia de specializare inteligentă

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/Smart_Specialisation_Strategy__S3__-_Policy_Brief.pdf

17. Grafic inovație europeană

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administraţia publică centrală de specialitate;

2. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

5. H.G. nr.371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. Decizia (UE) 2021/764 a Consiliului din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE, http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj;

7. Regulamentul (UE) 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013;

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1301/oj ;

8. H.G. nr. 406 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora,

9. Procedura cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora - (aprobată prin Ordinul nr. 4242/12.05.2020),

https://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/legislatie-organizare-si-functionare/legislatia-sistemului-de-cercetare/2020/ordinul-mec-nr-4242-din-12-05-2020-procedura-cadru-stabilire-valoare-rezulta-m.pdf;

10. O.G. nr. 14 din 24 ianuarie 2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice aprobata prin Legea nr. 50/2003;

11. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare.

13. Legea nr. 158 din 30/06/2017 pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României.

14. Raportul de țară din 2020 privind România

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020-european_semester_country-report-romania_ro.pdf

15. Comunicare din partea Comisiei Europene – Intărirea Inovarii in regiunile europene: Strategii pentru crestere rezilienta, inclusive si sustenabila, iulie 2017

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/portlet_file_entry/20125/com_2017_376_2_en.pdf/3e58fbca-d9f9-04ba-bf94-dd431ef27537

16. Strategia de specializare inteligentă

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/Smart_Specialisation_Strategy__S3__-_Policy_Brief.pdf

17. Grafic inovație europeană

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en

 

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de conducere:

 

1. Șef Serviciu,  Serviciul  Managementul Specializării Inteligente

2. durata normală a timpului de muncă este de:

- 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

- 23.12.2021, ora 10.00 Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de conducere: minimum 5 ani;

- să fie absolvenţi cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

- dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 22.11.2021-13.12.2021.

6. bibliografie/tematică:

 

 

Bibliografie

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. H.G. nr. 406 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

7. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

8. O.G. nr.14 din 24 ianuarie 2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice aprobata prin Legea nr. 50/2003;

9. Legea nr. 158 din 30/06/2017 pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României.

10. Comunicare din partea Comisiei Europene – Intărirea Inovarii in regiunile europene: Strategii pentru crestere rezilienta, inclusive si sustenabila, iulie 2017

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/portlet_file_entry/20125/com_2017_376_2_en.pdf/3e58fbca-d9f9-04ba-bf94-dd431ef27537

11. Strategia de specializare inteligentă

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/Smart_Specialisation_Strategy__S3__-_Policy_Brief.pdf

12. Grafic inovație europeană

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administraţia publică centrală de specialitate;

2. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovarii și Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. H.G. nr. 406 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

7. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

8. O.G. nr.14 din 24 ianuarie 2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice aprobata prin Legea nr. 50/2003;

9. Legea nr. 158 din 30/06/2017 pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României

10. Comunicare din partea Comisiei Europene – Intărirea Inovarii in regiunile europene: Strategii pentru crestere rezilienta, inclusive si sustenabila, iulie 2017

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/portlet_file_entry/20125/com_2017_376_2_en.pdf/3e58fbca-d9f9-04ba-bf94-dd431ef27537

11. Strategia de specializare inteligentă

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/Smart_Specialisation_Strategy__S3__-_Policy_Brief.pdf

12. Grafic inovație europeană

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en

 

 

Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

 

Conform prevederilor Art. nr. 49 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vedere participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

1. Formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1);

2. Copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, dacă este cazul;

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model orientativ de adeverință – Anexa nr. 2);

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (Anexa nr. 3);

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani (Anexa nr. 4);

8. Curriculum vitae, model european.

 

Actele prevăzute la punctele 2, 3 și 4  vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Calendar concurs

22.11.2021-13.12.2021 Înscrierea candidaţilor; Depunere dosare
14.12.2021-15.12.2021 Evaluarea dosarelor de înscriere    
16.12.2021 Publicare rezultate selecţie dosare    
17.12.2021 Depunere contestaţii rezultate dosare
20.12.2021-21.12.2021 Soluţionare contestaţii lor rezultate dosare
22.07.2021 Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor
23.12.2021 Desfăşurare probă scrisă 
24.12.2021 Publicare rezultate probă scrisă 
27.12.2021 Depunere contestaţii probă scrisă
28.12.2021 Soluţionare contestaţii probă scrisă
29.12.2021 Desfăşurarea probei de interviu 
30.12.2021 Depunere contestaţii proba de interviu
31.12.2021 Soluţionare contestaţii proba de interviu
31.12.2021 Validare rezultate finale 

 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs

Nume

Functie

e_mail

Numar de telefon

Cristina GHEORGHIU

Consilier superior

cristina.gheorghiu@research.gov.ro

0731 40 00 66

Robert BUGĂ

Consilier I A

robert.buga@research.gov.ro

0740 00 50 00

Adriana BURGUI

Consilier superior

adriana.burgui@research.gov.ro

0731 40 00 68


 
Modificat la: 2021-11-22 15:16:00
e-Cerere 544
e-Petiție