Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior, a funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior, a funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu, în conformitate cu prevederile art.618 alin.(1), alin(4) și alin (22) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Condițiile de participare la examenul de de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art.479 alin(1) din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 

    - să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează,

    - să fi obținut cel puțin calificativul “ bine “ la evaluarea performanțelor profesionale individuale din ultimii doi ani de activitate;

   - să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

 

Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din București, sector 1, str.Mendeleev, nr.21-25, în data de 15.12.2021- proba scrisă și în data de 17.12.2021 – interviul.

 

 

Funcțiile publice pentru care se organizează examen de promovare și compartimentele din care fac parte sunt :

 

Nr. crt.

Denumire

funcție publică

categorie

clasa

Grad profesional

deținut

Compartiment/ Direcție

Grad profesional pentru care se organizează examenul

1.

Consilier

Execuție

 I

principal

Compartiment Comunicare, Relații Publice și Petiții

superior

2.

Expert

Execuție

I

principal

Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare

superior

3

Consilier

Execuție

I

principal

Dir. Economică, Administrativ și Resurse Umane

superior

 

 

DOSARUL DE CONCURS

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 zile lucrătoare de la data publicării, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, și vor conține în mod obligatoriu :

 - formular de înscriere la examen adresată conducătorului autorităţii .

 - copie de pe carnetul de muncăsau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează,

 - copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii doi ani de activitate;

 - cazierul administrativ sau documente care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 479 alin(1) lit.d) din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Direcția Economică, Administrativ și Resurse - Concurs de promovare, 1 funcție publică de execuție, grad profesional superior:

 

1.    Consilier I, grad profesional superior la Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane

2.    durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3.    data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

-       10.12.2021, ora 10, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4.    condiţiile de participare :

-     să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

-     să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

-     să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

5.    perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

-  dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 24.11.2021-8.12.2021.

6.    bibliografie/tematică:

 

 

Bibliografia:

 1. Constituția României, republicată;
 2. OG nr.137, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
 6. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordonanța nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr.371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;
 10. OMCID nr. 665/01.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al MCID;

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4. Administraţia publică centrală de specialitate;

5. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8. Reglementarea domeniului raporturilor de muncă (încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă), precum şi modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii;

9. Reglementarea sistemului de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. Elementele sistemului de salarizare a personalului din cadrul unei institutii publice, privind modul de calcul al salariilor, concediilor de odihnă precum și modul de calcul pentru indemnizațiile aferente concediilor medicale;

10. Reglementări privind raportările lunare și/sau trimestriale privind cheltuielile de personal: S1- cercetare statistică lunară privind ancheta asupra câștigurilor salariale, LV trimestrial privind ancheta locurilor de muncă vacante, D 100 – declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat, D 112- Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;

11. Reglementarea organizării şi dezvoltării carierei funcţionarilor publici (ocupare, promovare, evaluare), principiile generale de ocupare a unui post corespunzător funcţiilor contractuale, precum şi criteriile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

12. Gestionarea evidentei resurselor umane, păstrarea şi completarea la zi a dosarelor de personal, proceduri de raportare în REVISAL a angajării, închiderii şi modificării contractului individual de muncă, gestionarea fişelor de post ale salariatilor;

13. Stabilirea obiectivelor, principiilor, termenilor şi condiţiilor de utilizare a procedurii electronice de acces la informaţiile şi serviciile publice şi furnizarea acestora, precum şi regulile generale de asigurare, prin mijloace electronice, a transparenţei informaţiilor şi serviciilor publice ca parte integrantă a reformei administraţiei publice;

14. Măsurile necesare punerii în aplicare a Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

15. Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Compartiment Comunicare, Relații Publice și Petiții- Concurs de promovare, 1 funcție publică de de execuție, grad profesional superior:

 

1.    Consilier I, grad profesional superior la Compartiment Comunicare, Relații Publice și Petiții

2.    durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3.    data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

-       10.12.2021, ora 10, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4.    condiţiile de participare :

-       să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

-       să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

-       să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

5.    perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

-  dosarelede concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 24.11.2021-8.12.2021.

6.    bibliografie/tematică:

 

 

Bibliografia:

 1. Constituția României, republicată;
 2. OG nr.137, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 4. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea I;
 5. Hotărârea Guvernului nr.371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;
 6. ROF MCID aprobat prin OMCID nr.94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor.
 8. O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
 9. Legea   nr. 24 din 27 martie 2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, republicată.
 10. Legea  nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 11. O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematica:

1.  Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administraţia publică centrală de specialitate

2.  Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică

3.  Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare

4.  Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex

5.  Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare

6.  Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările si completările ulterioare;

7.  Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

8.  H.G. nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.;

9.  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.;

10. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare - Concurs de promovare, 1 funcție publică de de execuție,grad profesional superior

1.      Expert clasa I, grad profesional superior, la Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare

2.      durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3.      data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

-       10.12.2021, ora 10, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4.      condiţiile de participare :

-       să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

-       să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

-       să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

5.      perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

-  dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 24.11.2021-08.12.2021.

6.      bibliografie/tematică:

 

 

Bibliografia:

1.    Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

2.    O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.    H.G. nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificările ulterioare;

5.    Constituția României, republicată;

6.    Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;

7.    Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

8.    Programul Operațional Competitivitate, v. 8.0, https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/

9.    Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

10.Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

11.Schema de ajutor Finanțarea Activităților de Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CDI) și a Investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC), aprobată prin OMECS nr. 3822/2015, cu modificările și completările ulterioare.

12.Manualul de identitate vizuală: https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4193/instructiuni-beneficiari-strategia-de-comunicare-pentru-instrumentele-structurale-2014-2020

 

 

Procedura Operațională Elaborarea ghidurilor solicitantului, a Schemelor de ajutor de stat/de minimis și lansarea cererilor de propuneri de proiecte, POC.OIC.EGS: https://www.poc.research.gov.ro/uploads/instructiuni-beneficiari/proceduri-operationale/procedura-operationa-la-elaborare-ghiduri-poc-oic-egs-e2r1-11-07-2019.pdf

 

Calendar concurs promovare in grad urmator

24.11.2021

-

 

Data publicarii

24.11.2021

-

08.12.2021

Înscrierea candidaţilor; Depunerea dosarelor

08.12.2021

-

08.12.2021

Evaluarea dosarelor de înscriere

08.12.2021

Publicare rezultate selecţie dosare

09.12.2021

Depunere contestaţii rezultate dosare

09.12.2021

Soluţionare contestaţiilor rezultate dosare și afișarea listei finale

10.12.2021

Desfăşurarea probei scrise

10.12.2021

Notarea lucrărilor

10.12.2021

Publicare rezultate probă scrisă

13.12.2021

Depunere contestaţii probă scrisă

13.12.2021

Soluţionare și afișarea rezultatului în urma contestaţiilor

14.12.2021

Desfăşurarea probei de interviu

15.12.2021

Depunere contestaţii proba de interviu

15.12.2021

Soluţionare contestaţii proba de interviu

15.12.2021

Validare rezultate finale 


 

Modificat la: 2021-11-25 17:14:00
e-Cerere 544
e-Petiție