Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) prin Direcția Generală Gestiune și Coordonare PNRR, organizeaza concurs pentru ocuparea a 15 funcții publice de execuție vacante, cu proba scrisa in data de 18 iulie 2022

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 18 iuie 2022 concurs pentru ocuparea a 15 funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale Gestiune și Coordonare PNRR, respectiv:

 

 

1. Serviciul Evaluare Selecție și Contractare – 4 posturi

- 2 posturi - consilier, grad profesional superior, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată;

 

- 1 post consilier, grad profesional asistent, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată;

 

- 1 post consilier, grad profesional debutant, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată;

 

 

2. Serviciul Monitorizare Tehnică -  4 posturi

- 1 post - consilier, grad profesional superior, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată;

 

- 1 post - consilier, grad profesional principal, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată;

 

- 1 post consilier, grad profesional asistent, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată;

 

- 1 post consilier, grad profesional debutant, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată;

 

 

3. Serviciul Management Financiar – 4 posturi

- 1 post - consilier, grad profesional superior, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată;

 

- 1 post - consilier, grad profesional principal, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată;

 

- 1 post consilier, grad profesional asistent, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată;

 

- 1 post consilier, grad profesional debutant, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată;

 

 

4. Serviciul Capacitate Administrativă - 3 posturi

- 1 post - consilier, grad profesional principal, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată;

 

- 1 post consilier, grad profesional asistent, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată;

 

- 1 post consilier, grad profesional debutant, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată.

 

 

2. durata normală a timpului de muncă este de:

-  8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

- 18.07.2022, ora 10.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, conform descrierii posturilor vacante.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

- dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 20.06.2022-10.07.2022.       

6. bibliografie/tematică.

 

 

Bibliografia

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, aprobat prin Ordinul MCID nr. 20492/10.05.2022 - https://www.research.gov.ro/uploads/minister/rof-mcid-10-05-2022.pdf;

7. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

8. Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei, din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă prin stabilirea indicatorilor comuni şi a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea şi rezilienţa;

9. Ordonanţă de Urgenţă Nr. 124/2021 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

10. Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

11. Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID).

 

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Administraţia publică centrală de specialitate.

2. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică.

3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.

4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex.

5. Funcţiile principale şi atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

6. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării – Direcţia Generală Gestiune şi Coordonare PNRR.

7. Control, audit, nereguli, păstrarea documentelor.

8. Monitorizarea şi raportarea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene.

9. Instituţiile şi organismele cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

10. Managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

11. Reforme şi investiţii aferente Componentelor 7 şi 9.

 

Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

Conform prevederilor Art. nr. 49 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vedere participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 

1. Formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1);

2. Copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, dacă este cazul;

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model orientativ de adeverință – Anexa nr. 2);

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (Anexa nr. 3);

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani (Anexa nr. 4);

8. Curriculum vitae, model european.

 

 

Actele prevăzute la punctele 2, 3 și 4  vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Înscrierile se fac la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în perioada 20.06 - 10.07.2022, de luni până joi între orele 08.00-.16.30, vineri 08.00-14.00. Proba scrisă se va desfășura în data de 18.07.2022 ora 10.00.

 

 

Calendar concurs:

20.06-10.07.2022

Înscrierea candidaţilor; Depunerea dosarelor

11.07.2022

Evaluarea dosarelor de înscriere

12.07.2022

Publicare rezultate selecţie dosare

13.07.2022

Depunere contestaţii rezultate dosare

14.07.2022

Soluţionarea contestaţiilor rezultate dosare

14.07.2022

Publicare rezultate contestatii dosare

18.07.2022

Desfăşurare probă scrisă

19.07.2022

Notarea lucrărilor

20.07.2022

Publicare rezultate probă scrisă

21.07.2022

Depunere contestaţii probă scrisă

22.07.2022

Soluţionare contestatii proba scrisa

22.07.2022

Publicare rezultate contestatii proba scrisa

25.07.2022

Desfăşurarea probei de interviu (interviul va fi înregistrat)

26.07.2022

Publicare rezultate proba interviu

27.07.2022

Depunere contestaţii proba de interviu

28.07.2022

Soluţionare contestaţii proba de interviu

29.07.2022

Publicare rezultate proba interviu

01.08.2022

Validare rezultate finale


 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Nume prenume

Funcție

E-mail

Număr de telefon

Burgui Adriana

Consilier Superior

adriana.burgui@research.gov.ro

0731400068

Buga Robert

Consilier IA

robert.buga@research.gov.ro

0740005000

Gheorghiu Cristina Iulia

Consilier Superior

cristina.gheorghiu@research.gov.ro

0744493027

  

Modificat la: 2022-06-20 13:43:00
e-Cerere 544
e-Petiție