MCID organizează în data de 29.07.2022 ora 10.00, concursuri pentru ocuparea unei funcții publice de execuție – Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate-Salarizare și a 2 funcții publice de execuție - Direcţia Economică, Serviciul Finanțe-Buget

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de execuție - Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate-Salarizare:

 

 

1.    1 post - consilier, grad profesional debutant, pe perioadă nedeterminată:

2.   durata normală a timpului de muncă este de:

-  8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3.   data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

- 29.07.2022, ora 10.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4.  condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

5.  perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

- dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 28.06.2022-18.07.2022.   

-  data publicării anunțului, 28.06.2022.

 

 

Concurs de recrutare, 2 funcții publice de execuție - Direcţia Economică, Serviciul Finanțe-Buget:

 

1.    1 post consilier, grad profesional asistent, pe perioadă nedeterminată;

2.    durata normală a timpului de muncă este de:

-    8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3.    data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

-    29.07.2022, ora 10.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4.    condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

-    studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5.    perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

-    dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 28.06.2022-18.07.2022.       

-  data publicării anunțului, 28.06.2022.

 

 

1.    1 post consilier, grad profesional debutant, pe perioadă nedeterminată

2.   durata normală a timpului de muncă este de:

-  8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3.   data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

- 29.07.2022, ora 10.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4.  condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, necesare exercitării funcției publice

5.  perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

- dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 28.06.2022-18.07.2022.       

-  data publicării anunțului, 28.06.2022.

 

 

Bibliografia:

1.    Constituţia României, republicată;

2.    O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3.    O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.    H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6.    Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, aprobat prin Ordinul MCID nr. 20492/10.05.2022 - https://www.research.gov.ro/uploads/minister/rof-mcid-10-05-2022.pdf ;

7.    Legea nr. 500/2002 privind Finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Tematica:

1.    Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Administrația publică centrală de specialitate

2.    Reglementări privind funcționarul public și funcția publică

3.    Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare

4.    Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex

5.    H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetării, Inovarii si Digitalizarii, cu modificările ulterioare;

6.    Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, aprobat prin Ordinul MCID nr. 20492/10.05.2022 - https://www.research.gov.ro/uploads/minister/rof-mcid-10-05-2022.pdf ;

Legea nr. 500/2002 privind Finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Calendar concurs 29.07.2022

29.06 – 18.07.2022

Înscrierea candidaţilor; Depunere dosare

19.07-21.07.2022

Evaluarea dosarelor de înscriere

22.07.2022

Publicare rezultate selecţie dosare

25.07.2022

Depunere contestaţii rezultate dosare

26.07.2022

Soluţionare contestaţiilor

27.07.2022

Afisare listei candidatilor admisi la evaluarea dosarelor

29.07.2022

Desfăşurare probă scrisă

02.08.2022

Publicare rezultate probă scrisă

03.08.2022

Depunere contestaţii probă scrisă

04.08.2022

Soluţionare si publicare contestaţii la proba scrisa

05.08.2022

Desfăşurarea probei de interviu (interviul va fi inregistrat)

09.08.2022

Publicare rezultate interviu

10.08.2022

Depunere contestatii proba interviu

12.08.2022

Soluţionare contestaţii proba de interviu

15.08.2021

Validare rezultate finale

 

 

DOSARUL DE CONCURS

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani;

h) curriculum vitae.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus, la înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

 

Modelul cerererii de înscriere

 

Cererea de înscriere la concurs şi declaraţia pe propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - www.research.gov.ro, la secţiunea dedicată publicităţii concursului.

 

 

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea unui post vacant  constă, de regulă, în 2 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba de interviu.

Se pot prezenta la interviu numai candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecție a dosarelor.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.

 

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b) capacitatea de analiză și sinteză;

c) motivația candidatului;

d) comportamentul în situații de criză

e) inițiativă și creativitate.

f) abilităţi de comunicare în limba engleză.

Comunicarea rezultatelor se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar de 50 de puncte.

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv probă de interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției

Înscrierile se fac la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în perioada 29.06-18.07.2022, de luni până joi între orele 09.00-16.00 și vineri 09.00-13.00.

 

 

Date de contact secretariat comisie concurs:

-       Laura Marcela DĂNILĂ                      e_mail laura.danila@research.gov.ro

-       Daniel MARINESCU                          e_mail daniel.marinescu@research.gov.ro

-       Adrian VERDE                                   e_mail adrian.verde@research.gov.ro

 

Documentele aferente concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și tematica, se transmit spre publicare pe portalul posturi.gov.ro și se vor afișa pe site-ul MCID www.research.gov.ro.

Prezentul anunț este postat pe site-ul oficial al instituției, începând cu data de 24.06.2022

Modificat la: 2022-06-29 18:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție