Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță scoaterea la concurs a două (2) funcții contractuale de execuție, vacante, normă întreagă

 

 

Având în vedere prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează:

 

 

Concurs de recrutare pentru două (2) funcții contractuale de execuție, consilier IA studii superioare în domeniul juridic, legislație specifică domeniului CDI, Componenta 9, Reformele R2, R3, R4 și R5 și Investițiile I5, I6, I7, I8, I9 și I10, normă întreagă (8 ore/zi), perioadă determinată 2022-2026, Direcţia Unitatea de Implementare a Reformelor PSF.

 

 

Condiții generaleale candidatuluipentru posturile scoase la concurs(durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână):

a)   are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi este domiciliat în România;

b)   cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c)   are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)   are capacitate deplină de exercițiu;

e)   are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)   îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)   nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Cerințe specifice pentru posturile scoase la concurs:

a)   studii de specialitate: studii superioare de lungă durată încheiate cu diplomă de licență în domeniul juridic sau echivalentă;

b)   minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

c)   limba engleză nivel mediu.

 

Se consideră avantaj: studii de master, doctorat, experienţă în derularea și/sau monitorizarea de proiecte CDI naţionale sau europene, stagii de lucru în instituţii europene, instituţionale.

 

Concursul constă în susținerea următoarelor probe și se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București:

1.   proba scrisă în data de 03.10.2022, ora 09:00, sala 301;

2.   proba de interviu, la o dată ce va fi stabilită și comunicată ulterior, în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, cu testarea nivelului de limba engleză.

 

 

Publicare anunț MCID

09.09.2022

Perioada de depunere dosare/dată limită

12.09.2022-23.09.2022

Selecție dosare și publicare pe site a rezultatelor selecției dosarelor

27.09.2022

Depunere contestații dosare

28.09.2022

Soluționare contestații dosare, publicare pe site a rezultatelor contestațiilor

29.09.2022

Proba scrisă

03.10.2022

Evaluare lucrări scrise și afișare pe site arezultatelor probei scrise

04.09.2022

Depunere contestații la proba scrisă

05.10.2022

Soluționare contestații, publicare pe site a rezultatelor contestațiilor

06.10.2022

Proba de interviu

07.10.2022-10.10.2022

Afișare rezultate în urma interviului

11.10.2022

Depunere contestații probă interviu

12.10.2022

Soluționare contestații

13.10.2022

Afișare rezultate finale

14.10.2022

 

 

Dosarul de concurs

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a)    cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d)    copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)    cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)     adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)    curriculum vitae.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus, la înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d) vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

 

Modelul cerererii de înscriere

 

Cererea de înscriere la concurs şi declaraţia pe propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - www.research.gov.ro, la secţiunea dedicată publicării concursului.

Dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25 Sector 1, București, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv 12.09.2022-23.09.2022, ora 15:00, camera 405.

 

 

Dispoziţii generale privind desfăşurarea concursului

Concursul pentru ocuparea unui post vacant constă, de regulă, în 3 etape succesive, după cum urmează:

a)   selecţia dosarelor de înscriere;

b)   proba scrisă;

c)   interviul, fiind incluse si competențele scris și vorbit în limba engleză.

Se pot prezenta la interviu numai candidaţii declaraţi admişi la etapele precedente (a și b).

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro.

Proba scrisă se susține doar de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.

 

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b) capacitatea de analiză și sinteză;

c) motivația candidatului;

d) comportamentul în situații de criză;

e) inițiativă și creativitate;

f) abilităţi de comunicare în limba engleză.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar de 50 de puncte.

 

 

Soluționarea contestațiilor

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv probă scrisă/interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv a publicării rezultatului probei scrise și/sau interviului, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării sau la adresa de e-mail secretariat.psf@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din Str. D.I.Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București, și/sau pe pagina web a instituţiei www.research.gov.ro.

 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Numele şi prenumele

Funcţie

Adresă e_mail

Telefon

Adrian Ovidiu HOHA

Consilier IA

secretariat.psf@research.gov.ro

021.303.41.95

Ana-Maria BUZU

Consilier IA

secretariat.psf@research.gov.ro

021.303.41.95

 

 

 

Bibliografia

1)  Constituţia României, republicată;

2)  HG nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare;

3)  Noțiuni generale despre PSF: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/policy-support-facility;

4)  OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

5)  Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;

6)  Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările și completările ulterioare;

7)  PNRR, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare – Reformele R2, R3, R4 și R5 și Investițiile I5, I6, I7, I8, I9 și I10: https://mfe.gov.ro/pnrr/;

8)  Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor și Carta europeană a cercetătorilor, Recomandarea Comisiei din 11 martie 2005 privind Carta europeană a cercetătorilor și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf;

9)  HG nr.1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor, de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

10)  OUG nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

11)  OUG nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

 

Tematica

1.    Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2.    Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare;

3.    Noțiuni generale despre PSF: definiție; tipuri de PSF; principii generale de metodologie; PSF România obiective; beneficiile participării României la PSF;

4.    Sistemul național de cercetare-dezvoltare. Cadrul general de reglementare și organizare a activității de cercetare-dezvoltare.

5.    Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Drepturile şi obligaţiile specifice, precum şi modalităţile de angajare; criterii de promovare în cariera de cercetător;

6.    Principii generale privind cariera cercetătorilor derivate din Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor și Carta europeană a cercetătorilor. Stimularea performanțelor în procesele de generare, transfer, partajare și diseminare a cunoștințelor și a dezvoltării tehnologice, precum și în dezvoltarea carierei cercetătorilor la nivel European;

7.    Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Reforma 2 din PNRR ,,Raționalizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării” / Reforma 3 ,,Reforma carierei de cercetător” / Reforma 4 ,,Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare” / Reforma 5 ,,Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare”;

8.    Contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor, de cercetare-dezvoltare și inovare;

9.    Cadrul instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.

 

 

Prezentul anunț este postat pe site-ul oficial al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, începând cu data de 09.09.2022.

Modificat la: 2022-09-09 13:26:00
e-Cerere 544
e-Petiție